WYDANIE ONLINE

Jeżeli pracownik, którego wynagrodzenie zostało zajęte, otrzyma za część miesiąca wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy, pracodawca musi odrębnie ustalić kwoty podlegające potrąceniu na odpowiednich zasadach. Tak samo powinien postąpić w przypadku, gdy pracownik przez cały miesiąc będzie chory, ale za część miesiąca otrzyma wynagrodzenie chorobowe, a za pozostałą część zasiłek. Osobnych obliczeń należy dokonać na bazie granic potrąceń, a także kwot wolnych, które są inne dla wynagrodzenia i dla zasiłków.

czytaj więcej »

Aby przeciwdziałać COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracę zdalną.

czytaj więcej »

Decyzja inspektora sanitarnego o poddanie się ubezpieczonego kwarantannie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Oznacza to, że za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub ZUS. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

czytaj więcej »

Jeśli ubezpieczony musi sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, gdy lekarz wystawił z tego tytułu zaświadczenie lekarskie, ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach.

czytaj więcej »

Udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawiera pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. Sprawdź, jakie działania zapowiada rząd w celu poprawienia płynności finansowej przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Pracownicy objęci porozumieniem zawartym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, zawieszającym wypłaty określonych świadczeń lub składników płacowych tracą prawa i roszczenia do tych świadczeń z dniem wejścia w życie porozumienia. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r. (sygn. akt I BP 4/18).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony 1 marca 2018 r. W marcu 2020 r. zostało mu wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok (w 2019 roku pracownik omyłkowo został pominięty do wypłaty trzynastki za 2018 rok). Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 24 do 26 lutego 2020 r. Które dodatkowe wynagrodzenie roczne należy przyjąć do podstawy chorobowego za 2018 czy za 2019 rok (oba wypłacone w marcu 2020 roku).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy regulamin pracy i regulamin wynagradzania to dwa oddzielne dokumenty? Kiedy obydwa regulaminy muszą zostać wprowadzone i w jaki sposób pracownicy muszą się o tym dowiedzieć?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o konsultację w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe) od umów o dzieło z obcymi wykonawcami. Czy podlegają oni dobrowolnie składkom na ubezpieczenie umowy o dzieło zgodnie z art. 7 ustawy systemowej. W różnych publikacjach do tej pory nie znalazłam interpretacji innej niż „Umowa nie dzieło z nie pracownikiem nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne nawet dobrowolnie”.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wcześniej był zatrudniony w naszym zakładzie od 11 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Ponownie został zatrudniony od 1 lutego 2020 r. Dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 27 lutego – 3 marca 2020 r. W międzyczasie nie był nigdzie zatrudniony i nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Ogółem ma 9 miesięcy stażu pracy. Czy od 27 lutego do 1 marca 2020 r. ma nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia? I czy od 2 do 3 marca 2020 r. do podstawy chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie z poprzedniego okresu zatrudnienia w naszym zakładzie (marzec i kwiecień 2019) oraz wynagrodzenie z lutego 2020 roku?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. znacznie wzrosły odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do obliczenia odpisów przyjęto bowiem przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2018 r., które wynosiło 4.134,02 zł. Oto 8 przykładów liczbowych, jak naliczać odpisy na fundusz w 2020 r. Sprawdź również, jak właściwie ustalić przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych oraz jak krok po kroku sporządzać korektę odpis na ZFŚS.

czytaj więcej »

wiper-pixel