WYDANIE ONLINE

Osoba, która przekracza granicę państwową, musi odbyć obowiązkową kwarantannę, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, przysługują świadczenia z tytułu choroby. Może ona otrzymać wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy. Sprawdź, jakie dokumenty złożyć.

czytaj więcej »

Na czas podejmowanych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 Główny Inspektorat Pracy zaproponował uelastycznienie stosowania przepisów o formie przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Administrator danych, czyli pracodawca, ma interes w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. I jest to interes prawnie uzasadniony, chociażby z powodu możliwości wydania takiemu pracownikowi polecenia pracy zdalnej. Ale nie tylko w takiej sytuacji. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

czytaj więcej »

Przepisy prawa, które nakazują zachowanie poufności danych albo wewnętrzne ustalenia dotyczące zachowania w tajemnicy niektórych informacji obowiązują nadal, również w trakcie pracy zdalnej. Konieczne jest więc taka organizacja pracy i wybór narzędzi, aby pracownicy mogli pracować zdalnie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji. Jakie działania powinna podjąć organizacja aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa?

czytaj więcej »

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta pod pewnym warunkiem. Polega on na tym, że pracodawca, składając stosowne oświadczenie, decyduje o tym, że zakaz konkurencji w ogóle będzie obowiązywał. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r. (sygn. akt I PK 241/18)

czytaj więcej »

Od 18 marca 2020 r. obowiązuje uchwała Rady Polityki Pieniężnej, która obniża stopę referencyjną NBP o 05 punktu procentowego, tj. do poziomu 1,00%. Skutkiem tego jest obniżenie stawki odsetek ustawowych, czyli dotyczących umów i transakcji handlowych. Czy to oznacza, ze od 18 marca 2020 r. zmieniła się wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica złożyła wniosek do pracodawcy o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca przychylił się do wniosku pracownika, który od początku marca tego roku pracuje na 1/2 etatu łącząc ją z urlopem rodzicielskim. Czy w takim przypadku ma prawo do zasiłku opiekuńczego związanego z COVID-19. Pracownik ma ustalony indywidualny rozkład czasu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Niepubliczne przedszkole zatrudnia pracownicę na umowę na czas nieokreślony, która od dłuższego czasu nie wywiązuję się ze swoich obowiązków. W związku z zamknięciem placówek oświatowych zlecono jej teraz pracę zdalną, która nie jest wykonywana rzetelnie i w ustalonym czasie. Czy może być to podstawą do wypowiedzenia warunków umowy? W jaki sposób w obecnej sytuacji wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

czytaj więcej »

Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, tj. 14 dni, nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 8. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 8. urodziny dziecka.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na spotkaniu z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem (pozytywny wynik testu). Natychmiast po powzięciu informacji o tym zdarzeniu udał się do domu w celu odizolowania od pozostałych pracowników. Obecnie złożył oświadczenie, że miał kontakt bezpośredni z osobą zarażoną oraz że poinformował o tym Sanepid i przebywa na kwarantannie do 26 marca 2020 roku. Czy na podstawie tego oświadczenia możemy wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

W związku z COVID -19 wielu pracodawców wprowadziło pracę zdalną. Sprawdź, do jakich zabezpieczeń ochrony danych należy zobligować pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel