WYDANIE ONLINE

Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, na podstawie których wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem, z urzędu (bez dodatkowego wniosku) zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS. Wnioski te zostaną rozpatrzone, nawet jeśli wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica po powrocie z urlopu rodzicielskiego w 2019 r., korzystając z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego, złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy z 1/ 1 do 7/8 na okres od  2 grudnia 2019 r. przez okres kolejnych 35 miesięcy. Dnia 28 lipca 2020 r. zwróciła się z wnioskiem o wycofanie wniosku o obniżony wymiar czasu pracy, w związku z zaistnieniem potrzeby przejścia na urlop wychowawczy od 17 września br. przez okres kolejnych 25 miesięcy. Pracownica od 30 lipca do 16 września planuje korzystać z urlopu wypoczynkowego. Czy wycofanie wniosku o obniżenie etatu i przejście na urlop wychowawczy od września br. spowoduje zmiany w wyliczeniach należnej jej liczby dni urlopu (pracownica ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego)? Jak właściwie naliczyć należny jej urlop wypoczynkowy. Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego naliczono dla 7/8 etatu na okres grudnia 2019 r. i całego 2020 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Pierwszy nauczyciel ma jubileusz 31 sierpnia, drugi 1 września. Oboje mieli przez cały rok szkolny nadgodziny. Rozumiem, że do nagrody jubileuszowej pierwszego nauczyciela wliczamy średnią z nadgodzin wypracowanych przez cały rok szkolny 2019/2020, a co z drugim nauczycielem, którego średnia z nadgodzin wypracowanych w roku 2019/2020 nie jest mała a istnieje prawdopodobieństwo, że w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie wcale miał nadgodzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje po 12 godzin. Wypisał wniosek na dzień opieki nad zdrowym dzieckiem? Czy powinno się liczyć po 12 godzin, czy po 8 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 sierpnia zakład zostaje przejęty przez innego pracodawcę w trybie artykułu 23¹ kp. Czy pracownicy, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich powinni poprosić lekarza, by wystawił zwolnienie lekarskie do 31 sierpnia jeszcze na dotychczasowego pracodawcę, a od 1 sierpnia na nowego pracodawcę? Nowa firma posiada inny NIP, zatem zwolnienia lekarskie nie będą mogły zostać zaczytane z programu PUE do nowego programu kadrowego w sytuacji, gdy zwolnienia zostaną wystawione z innym NIP-em. A co ze zwolnieniami, które już są wystawione na długi termin i wykraczają poza datę 1 sierpnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wystawić zbiorcze świadectwo pracy, w sytuacji gdy pomiędzy zatrudnieniem z pierwszej umowy (na zastępstwo) a zawarciem drugiej umowy wystąpiły 2 dni przerwy? Pracownik został zatrudniony na zastępstwo od 28 kwietnia 2006 r. na czas nieobecności pracownika bez wskazania w umowie konkretnej daty. W praktyce zastępowany pracownik wrócił do pracy z 22 maja 2006 r. i w tym dniu nawiązano z tą osobą nową umowę o pracę na czas nieokreślony, która trwa do dzisiaj. Niestety w ZUS występuje 2-dniowa przerwa w zatrudnieniu pomiędzy 19 a 22 maja 2006 r. W świadectwie pracy nie mogę zatem wskazać ciągłości zatrudnienia ale czy mogę napisać dwa okresy zatrudnienia jednocześnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. chce zatrudnić na umowę zlecenia pracownika, który ma podpisaną umowę o pracę ze spółką akcyjną. Przedmiotem zlecenia mają być te same czynności, które pracownik wykonuje będąc pracownikiem w spółce akcyjnej. Spółka z o.o. jest powiązana kapitałowo ze spółką akcyjną. Czy zatrudnienie w spółce z o.o.: powoduje naliczenie wszystkich składek ZUS ze strony zleceniodawcy i zleceniobiorcy, będzie traktowane jako obejście prawa pracy w zakresie czasu pracy

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest objęty kwarantanną od 27 lipca 2020 r. (decyzja sanepidu). Zgodnie z regulaminem wynagradzania wynagrodzenie jest wypłacane 28. dnia każdego miesiąca. Jak mamy naliczyć wynagrodzenie za lipiec w obecnej sytuacji? W zakładzie jest mniej niż 20 pracowników. Czy pracownikowi za okres kwarantanny mamy wypłacić wynagrodzenie tak jak za czas choroby? Czy od pierwszego dnia kwarantanny świadczenie to powinien wypłacić ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który jest zatrudniony na umowie o pracę na czas nieokreślony, przebywa na zwolnieniu lekarskim od 1 czerwca 2020 r. (jest zatrudniony ponad rok). Zwolnienie wystawił lekarz psychiatra. Czy z takim pracownikiem można rozwiązać umowę? Jeżeli tak, to kiedy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał umowę o pracę na okres próbny od 23 marca do 30 kwietnia 2020 r. Następnie dostał kolejną umowę o pracę na czas określony od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Pracownik wypowiedział umowę, która zakończy się 8 sierpnia 2020 r. (okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, licząc od 25 lipca 2020 r.). Roczny wymiar urlopu to 20 dni. Ile urlopu będzie przysługiwało pracownikowi za przepracowany okres od 23 marca do 8 sierpnia 2020?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres 29 czerwca do 3 lipca 2020 r. Dnia 30 czerwca 2020 r. poinformował pracodawcę o nałożeniu przez sanepid kwarantanny. W dniu 5 lipca 2020 r. pracownik z potwierdzonym wynikiem na koronawirusa trafił do szpitala. Dnia 22 lipca 2020 r. pracownik opuścił szpital i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 5 lipca do 9 sierpnia 2020 r. Jak należy potraktować dzień 4 lipca, który nie jest uwzględniony na zwolnieniach? (jakie świadczenie za ten dzień przysługuje?) Czy okres przebywania na kwarantannie wlicza się do okresu 182 dni zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie dotyczące sposobu rozliczenia subwencji z PFR. Jaką metodę przyjąć do wyliczenia średniej zatrudnienia w liczniku? Czy jeżeli wniosek złożony został 11 maja 2020 r., to średnią należy liczyć za miesiące kalendarzowe począwszy od 1 maja do 30 kwietnia 2021?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w lutym 2020 r. przepracowała 16 godz. z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy. Pracownica pracuje w systemie akordu zespołowego, jest wynagradzana stawką godzinową 13,39 zł/godz. W lutym 2020 osiągnęła następujące składniki wynagrodzenia: akord nominalny – 1.534,59 zł, nagroda za realizację zadań produkcyjnych – 600 zł (pracownik nadgodziny wypracowuje również w akordzie). W lutym pracownica przepracowała 176 godz. (160 godz. nominał i 16 godz. nadliczbowych). Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia za nadgodziny i dopłaty 100% do nadgodzin.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie odnośnie oskładkowania dodatków spisowych i jednorazowych nagród za wykonywanie prac spisowych przez pracowników samorządowych. Zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Wójt gminy powołał Gminne Biuro Spisowe, w którego skład wchodzą pracownicy urzędu. Pracownicy ci będą mieli wypłacane dodatki i nagrody za wykonywanie prac spisowych. Czy od wypłat należy naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracował u nas od 2006 r. do 2015 r. następnie został przekazany do innej firmy na podstawie art. 23' kp. W lipcu 2018 r. zwalnia się w tamtej firmie i zatrudnia się u nas, ale już nie na podstawie art. 23 kp tylko jak nowy pracownik. W styczniu 2019 r. składa wypowiedzenie u nas. Czy pracownik powinien mieć 1-miesięczny okres wypowiedzenia czy 3-miesięczny?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozwiązaliśmy umowę z naszą pracownicą z dniem 20 marca 2020. Pracownicy został wypłacony ekwiwalent za 28 dni zaległego urlopu w kwocie 3.142,72 zł. Pracownica przed rozwiązaniem umowy przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym, a wcześniej 182 dni na zwolnieniu chorobowym. Do podstawy wyliczenia ekwiwalentu przyjęto składniki zmienne z trzech miesięcy poprzedzających nieobecność pracownicy, czyli: Kwiecień 2019 r. przepracowała 12/21 dni. Akord – 1.270,58 zł. Nagroda – 400 zł 1270,58 zł: 12 x 21 = 2.223,51 zł (uzupełniony akord) 400 zł ; 12 x 21 = 700 zł (uzupełniona nagroda). Maj 2019 r. przepracowała 20/21 dni. Akord – 1855,70 zł Nagroda – 500 zł 1.855,70 zł : 20 x 21 = 1948,49 zł 500 zł : 20 x 21 = 525 zł. Czerwiec 2019 r. – przepracowała 11/ 19 dni. Akord – 984,90 zł 984,90 zł : 11x 19 = 1701,19 zł. Kontrola PIP zakwestionowała sposób wyliczenia ekwiwalentu, tłumacząc, że pracownica powinna mieć uzupełniona podstawę do najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje na 0,75 etatu i jego minimalne wynagrodzenie zajęte jest alimentami w wysokości 3/5 wynagrodzenia. Pracodawca otrzymał wyrok sądu, który nakazuje w zamian za 2-letni wyrok więzienia lub prace w zamian za wyrok więzienia (czego odmówił ze względu na epidemię), potrącanie 10% wynagrodzenia z odprowadzaniem tej kwoty na rzecz fundacji. Zgodnie z Kodeksem pracy potrącenie alimentacyjne jest priorytetowe. Czy pracodawca powinien odpowiedzieć sądowi o istniejącej przeszkodzie w realizacji wykonania nakazu sądowego? Pracownik chciałby wyrazić zgodę na potrącanie 10% wynagrodzenia. Czy słusznie pracodawca uznał to za niemożliwe? Czy pracownik może wpłacać na rachunek przedsiębiorstwa zasądzone 10%, po czym pracodawca przekazywałby na rachunek fundacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik urzędu gminy długo chorował, następnie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne. W trakcie oczekiwania na decyzje ZUS stan zdrowia znacznie się pogorszył. Decyzją ZUS jego stan zdrowia nie rokuje na poprawę i nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego i nie stawił się w pracy. Na prośbę pracownika rozwiązano umowę o prace na podstawie art. 53 paragraf 1 lit. b Kodeksu pracy. Pracownik ma ok. 21 lat pracy. Obecnie ubiega się o przyznanie renty. Czy po otrzymaniu decyzji ZUS o przyznaniu renty może ubiegać się o wypłatę jednorazowej odprawy w związku z przyznaniem rentę z tytułu niezdolności do pracy? Czy – mimo że nie jest już naszym pracownikiem, ale urząd był ostatnim pracodawcą przed przejściem na rentę – należy wypłacić odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia? Czy powinien przedłożyć decyzję ZUS i w dniu przedłożenia decyzji należy odprawę wypłacić? Czy dla urzędu data wiążąca jest data przedłożenia decyzji ZUS w urzędzie, a nie data przyznania renty?

czytaj więcej »

Pytanie: 1. Pracownica urodzona 25.05.1981 r. wniosła o zaliczenie do pracowniczego stażu pracy – pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 26.05.1997 r. do 4.10.2005 roku w liczbie: 8 lat 4 miesiące 9 dni. Praca w gospodarstwie rolnym rodziców o powierzchni 1,50 ha była stała i stanowiła jej główne źródło utrzymania, potwierdzona została: oświadczeniem wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów zatrudnienia dotyczącym pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, zeznaniami świadków z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie pracy w gosp. rolnym – 2 szt., aktem notarialnym, zaświadczeniem ze Starostwa Powiatowego w Kielcach z dnia 15 stycznia 2020 roku o posiadaniu przez rodziców gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,50 ha, zaświadczeniem z UG dotyczącym zameldowania, oświadczeniem pracownicy dotyczącym zamieszkiwania wraz z rodzicami w czasie pobierania nauki. 2. Pracownica urodzona 18.04.1980 r. wniosła o zaliczenie do pracowniczego stażu pracy – pracy w gospodarstwie rolnym matki od 28.02.1997 roku do 18.02.2009 roku oraz 09.04.2013 roku do 05.11.2014 roku w ilości: 13 lat 6 miesięcy 20 dni. Praca w gospodarstwie rolnym matki o powierzchni 4,21 ha była stała i stanowiła jej główne źródło utrzymania, potwierdzona została: oświadczeniem wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów zatrudnienia dotyczącym pracy w gospodarstwie rolnym matki, zeznaniami świadków z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie pracy w gosp. rolnym – 2 szt., postanowieniem sądu z dnia 28 lutego 1997 roku, zaświadczeniem ze Starostwa Powiatowego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2020 roku o posiadaniu przez matkę gospodarstwa rolnego o powierzchni 4,21 ha, zaświadczeniem UG dotyczącym zameldowania, oświadczeniem pracownicy dotyczącym zamieszkiwania wraz z matką w czasie pobierania nauki. Czy zaliczyć pracownikom okresy pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Ze względu na COVID-19 mamy wprowadzony rotacyjny system czasu pracy. Pracownik w pierwszej połowie miesiąca wypracował swoją normę czasu pracy, czyli wypracował wszystkie zaplanowane grafikowo godziny pracy. Natomiast od 27 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy decyzję o kwarantannie, a następnie od 29 do 30 czerwca pracownik ten przebywał w szpitalu (zwolnienie lekarskie) i w całym tym okresie obejmuje go już zasiłek. Jak powinno wyglądać jego wynagrodzenie za czerwiec? Czy powinnam uwzględnić kwarantannę i zwolnienie lekarskie? Czy taki pracownik powinien mieć wypłacone pełne wynagrodzenie za czerwiec i dodatkowo powinniśmy wypłacić mu zasiłek chorobowy za kwarantannę 80% i za pobyt w szpitalu 70%? Pracownik wynagradzany jest takimi składnikami wynagrodzenia w czerwcu: płaca zasadnicza 2.800 zł, dodatek stażowy 20%, tj. 560 zł, dodatek za noce 80 zł, średnia urlopowa 25,76  zł. Za czerwiec 2020 r. pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za pracę w pełnej wysokości oraz zasiłek chorobowy: w wysokości 80% podstawy jego wymiaru – za 2 dni kwarantanny i 70% podstawy – za 2 dni pobytu w szpitalu.

czytaj więcej »

wiper-pixel