WYDANIE ONLINE

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia pracownikom oddelegowanym a podatek
Gdy pracodawca zapewni zakwaterowanie i wyżywienie pracownikom oddelegowanym do pracy w innej miejscowości, koszty zakwaterowania będą przychodem ze stosunku pracy objętym warunkowym, przedmiotowym zwolnieniem od podatku. Natomiast zapewnienie pracownikom wyżywienia stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy w całości opodatkowany podatkiem dochodowym. Takie stanowisko prezentuje fiskus.

czytaj więcej »

Czy z punktu widzenia pracodawcy, który zatrudnia pracownika objętego potrąceniami komorniczymi (np. z tytułu niespłaconego kredytu bankowego), ma znaczenie, że członek jego rodziny otrzymał po zwolnieniu (z powodu kryzysu wywołanego Covid-19) dodatek solidarnościowy? Czy dodatek solidarnościowy jest źródłem dochodu członka rodziny pracownika?

czytaj więcej »

Osoby uprawnione aktywowały już ponad 504 tys. bonów turystycznych na łączną kwotę 431 mln złotych – informuje ZUS. Obsługa bonu odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. ZUS wydał ponad 504 tys. bonów o łącznej wartości ponad 431 mln złotych. Beneficjenci wykonali już ponad 50 tys. płatności bonami na łączną kwotę 36 mln złotych. Do tej pory zgłosiło się ponad 13,6 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu. Obsługa bonu odbywa się przez PUE ZUS. Aby skorzystać z programu, nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce [Ogólny]. W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]. Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. „Dlatego ważne jest, aby przed aktywacją bonu sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby” – wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. „Czasem – w zależności od monitora – nie widać zakładki od razu. W zakładce [Ogólny] w menu bocznym po lewej stronie na dole strony znajduje się szara strzałka skierowana w dół – trzeba ją nacisnąć” – dodaje. Po aktywacji bonu na adres e-mail przekazywany jest kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest wysłany esemesem. Na każde dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

czytaj więcej »

Od 21 czerwca 2020 r. zainteresowani mogą otrzymywać dodatek solidarnościowy. Wprawdzie okres, na jaki przyznaje się dodatek, dobiegł już końca (będzie można go otrzymać tylko do 31 sierpnia 2020 r.), ale konsekwencje uzyskania takiego świadczenia pozostaną.

czytaj więcej »

Wielu pracodawców finansuje szczepienia przeciwko grypie w związku z jesienno-zimowym okresem sprzyjającym zachorowaniom. Celem tego jest ograniczenie do minimum nieobecności pracowników z powodu zachorowań na grypę. Sprawdź, czy takie świadczenie jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

czytaj więcej »

Zdaniem fiskusa, jeżeli wydawana pracownikowi karta przedpłacona lub bon żywnościowy służy do zakupu posiłków profilaktycznych, wartość takich świadczeń korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.360.2020.1.JK2).

czytaj więcej »

Zwrócone, nienależne składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowią przychodu pracownika ze stosunku pracy i nie są wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.476.2020.1.MKA).

czytaj więcej »

Jeżeli z wygenerowanego przez system informatyczny raportu wynika data udostępnienia PIT-11 przez płatnika, co z kolei umożliwi swobodne jej pobranie przez pracownika poprzez przeglądarkę internetową za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego czy tabletu, to potwierdza realizację przez pracodawcę obowiązku przekazania informacji pracownikom. Dodatkowa zgoda pracownika nie jest wówczas wymagana. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2020 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.472.2020.1.HD).

czytaj więcej »

Pracodawcy coraz częściej dofinansowują wyprawkę szkolną dla dzieci pracowników ze środków ZFŚS. Sprawdź, jaki limit zwolnienia od podatku dochodowego można tu zastosować, w przypadku gdy pracownik znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu poważnej choroby w rodzinie.

czytaj więcej »

Powszechny spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Pracami spisowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – jako Generalny Komisarz Spisowy. Sprawdź obowiązki składkowe płatnika od wypłacanych pracownikom dodatków i nagród spisowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z pracowników naszej firmy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia biegnie od 1 lipca, a umowa zostanie rozwiązana z końca września. W całym tym okresie decyzją dyrektora osoba ta została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Czy od wynagrodzenia za ten okres powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Jakie dokumenty powinny być wówczas składane do ZUS. Czy też za ten okres trzeba składać za pracownika RSA z kodem 151?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca zatrudniony jest od 15 czerwca 2020 r. Od tego dnia został objęty ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, rentowym wypadkowym oraz dobrowolnym chorobowym. Zleceniobiorca posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego z tytułów: umowy o pracę od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., umowy zlecenia od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). Zgodnie z umową za wykonane czynności zleceniodawca wypłaci wynagrodzenie w wysokości 17,00 zł za godzinę, z tym że maksymalny wymiar godzin ustalono na 80 godzin miesięcznie. Za czerwiec otrzymał 680,00 zł (40 godzin × 17,00 zł). Osoba ta zachorowała 30 czerwca 2020 r. Czy mogę uzupełnić podstawę z czerwca do pełnego miesiąca, mimo że umowa zawarta jest od 15 czerwca 2020 r., czy ustalić podstawę w inny sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik gospodarczy Domu Pomocy Społecznej nie świadczył pracy od poniedziałku do wtorku z powodu zaleceń z sanepidu i oczekiwaniem na wyniku testu na koronawirusa SARS CoV-2. Jak powinniśmy rozliczyć czas pracy w ewidencji? Czy takiemu pracownikowi można wypłacić w całości wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy? Czy można wypłacić wynagrodzenie postojowe? Czy zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  istnieje możliwość odsunięcia pracownika od pracy z możliwością wypłaty wynagrodzenia z dodatkiem stażowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy za osoby które są w firmie zatrudnione na podstawie umowy o praktykę absolwencką należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Niektóre z zatrudnionych osób otrzymują wynagrodzenie, ale część nie. Czy ewentualnie te osoby same mogą zgłosić się do ubezpieczeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam na umowę zlecenia absolwenta szkoły średniej, który złożył dokumenty do szkoły wyższej. Z uczelni otrzymałam zaświadczenie, że proces rekrutacyjny się nie zakończył i zakończy się w połowie września. Zaznaczono też, że nauka w szkole wyższej rozpocznie się w październiku. Czy to znaczy że jeśli absolwent w październiku otrzyma swoją pierwszą wypłatę, nie będę musiała odprowadzać składek, bo już będzie studentem? Czy powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od dnia zawarcia umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie system wynagradzania wygląda następująco: pracownicy mają wynagrodzenie zasadnicze oraz premię uznaniową, która jest przyznawana w zależności od uznania kierownika w wysokości do 400 zł. Od premii są odprowadzane składki, jest ona pomniejszana proporcjonalnie do liczby dni nieobecności spowodowaną chorobą. Premia jest wliczana do podstawy zasiłku chorobowego. Poprzednia kadrowa sporządzając umowy o pracę wyszczególniała wynagrodzenie zasadnicze np. 2.200,00 i premię uznaniową do 400 zł. W niektórych umowach jest zapis: wynagrodzenie zasadnicze i premia uznaniowa 400 zł, a premia jest przyznawana przez szefa w niektórych miesiącach mniejsza niż 400 zł lub wcale pracownik jej nie otrzymuje. Czy dodatkowy składnik wynagrodzenia w postaci premii uznaniowej ma być wpisany w umowie, czy wystarczy jeśli w umowach będzie wyszczególnione tylko wynagrodzenie zasadnicze, a premia i jej wysokość w regulaminie wynagradzania i premii, który posiadamy? Jeśli tak, to jak najlepiej wyprostować błędne zapisy w umowach o pracę u pracowników i jak powinien brzmieć zapis w regulaminie dotyczący premii? I czy premię uznaniową, która zależy wyłącznie od uznania kierownika, można zaliczyć do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik młodociany zatrudniony w celu nauki zawodu (maks. 36 miesięcy) na umowie na czas nieokreślony jest na urlopie macierzyńskim aż do 2021 r. W dniu 31 sierpnia 2020 r. mija 36. miesiąc nauki. Pracownik nie przystąpił jeszcze do egzaminu czeladniczego. Czy umowa ta przekształci się na normalną umowę o pracę na czas nieokreślony? Jeżeli tak, to z jakim dniem: czy 1 września 2020 r., czy z datą ukończenia szkoły zawodowej, datą zdania egzaminu? Czy jeżeli pracownik nie ukończyłby szkoły (powtarza np. klasę z uwagi na ciążę i urlop macierzyński), to nauka wydłuża się o kolejny rok?

czytaj więcej »

Zgodnie z zawartymi z pracownikami umowami przyznane im ryczałty na jazdy lokalne nie ulegają zmniejszeniu za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Sprawdź, jak sporządzić korektę, gdy trwająca kontrola nakazała oskładkować część kwot wypłaconych pracownikom, u których niezdolność do pracy spowodowana została wymienionymi przyczynami.

czytaj więcej »

wiper-pixel