WYDANIE ONLINE

Zbliża się termin wpłaty na rachunek ZFŚS drugiej transzy z tytułu odpisu na fundusz. Dlatego też pracodawca zamierzający skorzystać z uprawnienia do zawieszenia dokonywania odpisu w zakresie tej transzy powinien do 30 września 2020 r. podjąć decyzję o zawieszeniu dokonywania odpisu i zakomunikować ją pracownikom. A jeżeli u pracodawcy działają związki zawodowe, decyzja pracodawcy powinna zostać przez nie zaakceptowana przed upływem tego terminu, w zawartym z pracodawcą porozumieniu. To nie wszystkie uprawnienia, jakie wprowadziła tarcza 4.0.

czytaj więcej »

Praca zdalna została zaplanowana jako rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19, a przepisy ją określające miały utracić moc w początkach września 2020 r. Jednak okres zastosowania tego rozwiązania zostanie wydłużony, a docelowo rozwiązania w zakresie pracy zdalnej mają zostać wpisane do Kodeksu pracy. Rodzi to pytania ze strony pracodawców.

czytaj więcej »

Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie finansowane na realizację usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło start nowego programu. Na program przeznaczono30 milionów złotych.

czytaj więcej »

Istotnym wsparciem dla pracodawców na czas prognozowanej kolejnej fali epidemii może być stworzenie stanowiska dedykowanego sprawom związanym z epidemią, w tym również – zapewnieniu pracownikom optymalnego psychofizycznego komfortu pracy.

czytaj więcej »

Sama prezentacja czyichś osiągnięć lub dzieł nie może być kwalifikowana jako przedmiot umowy o dzieło, gdyż jej sednem jest staranne działanie polegające na przedstawieniu już istniejących dzieł, zaprezentowanie osiągnięć autora. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 2020 r. (sygn. akt I UK 389/18).

czytaj więcej »

Przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie wypłacenia określonego świadczenia lub postawienia go do dyspozycji pracownika, zaś miesięczną zaliczkę na podatek kalkuluje się od łącznego dochodu pracownika osiągniętego przez niego w danym miesiącu.  Sprawdź, jak rozliczać w takim przypadku składki ZUS i prześledź powyższe zasady na liście płac.

czytaj więcej »

Administrator danych osobowych ma obowiązek zgłoszenia naruszeń bezpieczeństwa w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji o naruszeniu. Jest to krótki czas, biorąc pod uwagę to, że administrator może dowiedzieć się o naruszeniu np. w piątkowe popołudnie, czyli przed weekendem, a w poniedziałek może wypadać święto państwowe oznaczające dzień wolny od pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy się urlop rodzicielski oraz wynagrodzenie z tytułu urlopu rodzicielskiego pracownikowi, który przebywał na urlopie macierzyńskim od 12 marca do 29 lipca 2019 r.? Pierwsza część urlopu rodzicielskiego trwała od 30 lipca do 23 września 2019 r. – 8 tygodni, druga część urlopu rodzicielskiego trwała od 14 kwietnia do 8 czerwca 2020 r. – 8 tygodni, trzecia część urlopu rodzicielskiego trwała od 4 sierpnia do 28 września 2020 r. – 8 tygodni Nadmienię, że tak udzielone urlopy zostały po konsultacji z infolinią ZUS i PIP (instytucje te potwierdziły poprawność udzielonego urlopu) po czym inspektorat ZUS wystosował pismo odmowne wypłaty ostatniej części urlopu rodzicielskiego

czytaj więcej »

Pytanie: Czy matka ma prawo do zasiłku opiekuńczego na 6-letnie dziecko przebywające w szpitalu (matka z dzieckiem w szpitalu), gdy bezrobotny ojciec opiekuje się drugim 2,5-letnim dzieckiem zdrowym w domu (dziecko nie chodzi jeszcze do przedszkola)? Czy matka ma prawo do zasiłku opiekuńczego na dziecko chore, gdy bezrobotny ojciec jest chory w domu, ale nie był u lekarza i nie ma zaświadczenia? Czy wystarczy oświadczenie matki, że drugi rodzic jest chory i nie może zaopiekować się dzieckiem?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że pracownik zatrudniony został z dniem 3 lutego 2020 r. pominęliśmy ten miesiąc przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za okres od 15 do 26 czerwca. Na szkoleniu z zakresu świadczeń chorobowych dowiedzieliśmy się jednak, że prawdopodobnie do obliczeń powinien być przyjęty także dochód za luty. Czy to prawda, a jeśli tak, to jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 sierpnia zatrudniliśmy na umowę zlecenia absolwenta szkoły średniej, którą ukończył w czerwcu. Od października podejmuje naukę w szkole wyższej. Czy absolwent będzie płacił składki ZUS , czy obowiązuje go jeszcze okres karencji?

czytaj więcej »

Zerowy PIT jest nierzadko źródłem problemów komplikujących rozliczanie listy płac. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których przychód osoby w wieku do 26 lat przekracza w trakcie miesiąca limit 85.528 zł. Sprawdź, co zrobić, gdy podlegające opodatkowaniu świadczenia osoby w wieku do 26 lat przekraczają w ciągu roku, w trakcie trwania miesiąca 85.528 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel