WYDANIE ONLINE

Świadczenia na rzecz pracowników w większości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Niektóre z nich stanowią przychód objęty przedmiotowym zwolnieniem od podatku, a w niektórych przypadkach pracownicy w ogóle nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy. Sprawdź, jak rozliczać poszczególne świadczenia z urzędem skarbowym i ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z sytuacja epidemiologiczną nasza firma zrezygnowała z zakupu karnetów na basen i do kina dla pracowników ze względów bezpieczeństwa. Czy pieniądze, które nie zostały wydane na te aktywności, możemy przeznaczyć na wypłatę dodatkowego świadczenia z ZFSS dla pracowników zgodnie z kryteriami dochodowymi. Nie mamy w naszym Regulaminie wpisanej takiej formy wypłaty pieniędzy – mamy wczasy pod gruszą i zapomogi. Nie ma innej formy wypłaty pieniędzy. Czy w tej sytuacji należy wpisać do Regulaminu aneksem możliwość wypłaty dodatkowego świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Okazało się, że pracownikowi, któremu wypłacamy ryczałt na jazdy lokalne, 3 miesiące temu został skradziony samochód, w związku z czym ryczałt ten mu nie przysługiwał. Czy od nadpłaconej kwoty powinniśmy naliczyć składki, a jeśli tak, to jak je rozliczyć w raportach imiennych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik zwrócił się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku syna swojej małżonki. Jest to dziecko z poprzedniego związku tej kobiety. Nasz pracownik nie adoptował, ani w żaden sposób prawnie nie przysposobił tego dziecka. Mieszkają oni jednak wspólnie, prowadzą wspólne gospodarstwo i nasz pracownik łoży na utrzymanie tego dziecka. Mam wątpliwość w zakresie, czy przepisy ustawy o ZFŚS, bądź inne przepisy (np. Kodeks Rodzinny, bądź inne przepisy np. podające definicję dziecka w sensie prawnym) wykluczają możliwość korzystania z dofinansowania na dziecko nie będące dzieckiem biologicznym lub prawnie przysposobionym.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym Regulaminie ZFSS mamy zapis o przyznawaniu paczek świątecznych dla dzieci i do tej pory przyznawane były tylko paczki świąteczne dla dzieci. W tym roku chcemy zamiast paczek dać dzieciom karty podarunkowe (karty przedpłacone) do sklepu z asortymentem dziecięcym. Czy w takim razie powinniśmy zaktualizować Regulamin ZFSS o zapis i dodatkowy wniosek dotyczący przyznania karty podarunkowej? Chcemy mieć możliwość stosowania zamiany – w jednym roku np. paczka świąteczna, a w innym karta podarunkowa. Zatem czy należy dołożyć zapis o możliwości dokonywania takiego wyboru czy też możemy pozostać na zapisie, ze z ZFSS przyznajemy paczki świąteczne i w ramach tego możemy zakupić karty podarunkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osoby fizycznej w zawyżonej wysokości, uznając niesłusznie, że pracownik osiąga przychód w naturze w wysokości 400 zł miesięcznie. Dotyczy to roku 2019 i kilku miesięcy bieżącego roku 2020. Prawidłowo powinno być 250 zł miesięcznie. Przychód w naturze podlegał też oskładkowaniu. Czy istnieje obowiązek korygowania informacji PIT-11, PIT-4R za rok 2019 i wykazania w nich prawidłowego przychodu pracownika czy można to zrobić na bieżąco pod względem PIT? Jak rozumiemy należy skorygować też deklarację ZUS z roku 2019 i 2020 w związku z zawyżonym przychodem w naturze. Czy składki ZUS w skorygowanych wysokościach również należy uwzględnić w PIT-11 roku 2019 (korekta) czy na bieżąco w tym roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył pracodawcy fakturę za bilet miesięczny w związku z dojazdem do pracy wystawioną na zakład pracy. Za fakturę zapłacił pracownik, jednak zakład pracy dokonał zwrotu za nią pracownikowi. Faktura uwzględnia VAT 8%. Czy w związku ze zwrotem poniesionych kosztów powinniśmy uznać tę fakturę za przychód pracownika, mimo że faktura została wystawiona na zakład pracy, a nie na pracownika. A jeżeli tak, to jaką kwotę z faktury (brutto czy netto) należy przyjąć do przychodu i czy przychód należy oskładkować i opodatkować?

czytaj więcej »

wiper-pixel