WYDANIE BIEŻĄCE

Jak w praktyce rozliczać listę płac w miesiącu przekroczenia progu podatkowego i zusowskiego
Rozliczanie list płac zatrudnionych pracowników wymaga przede wszystkim prawidłowego obliczania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to szczególnie ważne, w sytuacji gdy podlegający oskładkowaniu łączny przychód zatrudnionego przekracza trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a dochód pracownika w skali roku osiąga pułap 85.528 zł.

czytaj więcej »

Wpłaty na PPK stanowią koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej podlegający odliczeniu przez pracodawcę od podstawy opodatkowania. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2020 r. (0111-KDIB1-3.4010.319.2020.2.APO).

czytaj więcej »

Wpłaty na PPK można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów memoriałowo, jeżeli pracodawca wpłaci je w terminie przewidzianym w ustawie o PPK. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.500.2019.1.SK).

czytaj więcej »

Z Kodeksu pracy zniknie telepraca, a zastąpią je regulacje dotyczące pracy zdalnej. Ministerstwo pracy chce, aby praca zdalna była stosowana w oparciu o rozwiązania określone w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę z zatrudnionymi. W porozumieniu z pracownikiem możliwe byłoby uzgodnienie zasad rekompensaty kosztów pracy świadczonej poza firmą.

czytaj więcej »

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań – przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej od 15 października 2020 r. mogą wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Mogą oni skorzystać z 3 form wsparcia: świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień.

czytaj więcej »

Wpłata podstawowa i dodatkowa w wysokości wynikającej z ustawy o PPK stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, jednak − w sytuacji gdy pracownik nie złoży wniosku o pobieranie zaliczek na podatek dochodowy − pracodawca nie musi pobierać w Polsce zaliczek. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył pracodawcy fakturę za bilet miesięczny w związku z dojazdem do pracy wystawioną na zakład pracy. Za fakturę zapłacił pracownik, jednak zakład pracy dokonał zwrotu za nią pracownikowi. Faktura uwzględnia VAT 8%. Czy w związku ze zwrotem poniesionych kosztów powinniśmy uznać tę fakturę za przychód pracownika, mimo że faktura została wystawiona na zakład pracy, a nie na pracownika. A jeżeli tak, to jaką kwotę z faktury (brutto czy netto) należy przyjąć do przychodu. Czy przychód ten stanowi podstawę wymiaru składek ZUS i czy należy go opodatkować?

czytaj więcej »

Panujący obecnie w Polsce stan epidemii wpływa również na rozliczanie świadczeń z ZFŚS. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zwiększony limit świadczeń objętych przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, ponieważ mogą rzutować na rozliczenia PIT-11 za 2020 rok. Jeśli pracodawca zmieni rodzaj przyznawanych świadczeń, odpowiednie zapisy muszą się także znaleźć w regulaminie ZFŚS.

czytaj więcej »

wiper-pixel