WYDANIE ONLINE

Sam fakt udzielenia pożyczki przez pracodawcę nie spowoduje powstania przychodu po stronie pracownika. Z uwagi na zwrotny charakter pożyczki cecha ta sama w sobie wyklucza możliwość powstania przychodu. Pracownik nie uzyskuje przychodu podatkowego z tytułu pożyczki, ponieważ jej udzielenie nie powoduje stałego przysporzenia w majątku pracownika. Kwotę pożyczki trzeba bowiem w całości zwrócić pożyczkodawcy.

czytaj więcej »

Chociaż przepisy nie określają tego wprost, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników nie może zwolnić z przyczyn ekonomicznych pracownika korzystającego z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Osoby na tych urlopach powinny być objęte taką samą ochroną jak przebywające na podstawowym urlopie macierzyńskim. Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 30 stycznia 2014 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca (prowadzący działalność gospodarczą) złożył wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 5 bezrobotnych. Otrzymał takie dofinansowanie, przy czym do każdego stanowiska wniósł 10% wkładu własnego. Po rozliczeniu finansowym z urzędem pracy otrzymał zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis oraz że refundacji kosztów dokonano ze środków EFS. Z otrzymanych środków kupił środki trwałe (podlegające amortyzacji) oraz wyposażenie, m.in. komputery (składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł zaliczone bezpośrednio do kosztów). Jak rozliczyć te świadczenia z fiskusem?

czytaj więcej »

Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym będzie pracował 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Aby mógł pracować dłużej, konieczne będzie zaświadczenie lekarskie. Co ważne – zarówno pracownik niepełnosprawny, jak i jego pracodawca będą się mogli od niego odwołać.

czytaj więcej »

Wydłużenie terminu na złożenie przez pracodawcę informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych ma dać PFRON możliwość zweryfikowania danych zawartych w przesłanych dokumentach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 12 września 2013 r. Jest to jego pierwsza praca i otrzymuje on minimalne wynagrodzenie. Choruje w kwietniu 2014 roku. Jaką należy przyjąć podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby w kwietniu, skoro wynosi ona mniej niż minimalna podstawa wymiaru obowiązująca w 2014 roku?

czytaj więcej »

Zwolnienie z podatku będzie możliwe nie tylko w przypadku odszkodowań przyznawanych zatrudnionemu na podstawie odpowiednich ustaw czy rozporządzeń, lecz także na podstawie obowiązujących w firmie układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Takie zmiany przewiduje projekt dotyczący zmian w PIT, który przygotowali senatorowie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze oraz miesięczną premię uznaniową pomniejszoną za absencję chorobową, z tym że premia wypłacana jest od lutego do grudnia na podstawie wynagrodzenia za poprzedni miesiąc (tj. w lutym za styczeń). Nie ma premii wypłaconej w styczniu. Natomiast w grudniu wypłacona jest premia miesięczna oraz premia roczna obliczona jako średnie wynagrodzenie z całego miesiąca razy procent premii uznaniowej. Średnie wynagrodzenie pomniejszone jest o absencję. Wynagrodzenie pracownika wynosi 2.500 zł. Wypłacone premie – roczne i miesięczne wynosiły w: styczniu 2013 roku – 0 zł, lutym 2013 roku – 500 zł, marcu 2013 roku – 500 zł, kwietniu 2013 roku – 500 zł, maju 2013 roku – 470 zł, czerwcu 2013 roku – 500 zł, lipcu 2013 roku – 375 zł, sierpniu 2013 roku – 375 zł, wrześniu 2013 roku – 330 zł, październiku 2013 roku – 375 zł, listopadzie 2013 roku – 375 zł, grudniu 2013 roku – 1.856,25 zł (1.231,25 + 625 zł), styczniu 2014 roku – 0 zł, lutym 2014 roku – 375 zł. Jak wyliczyć podstawę, jeśli pracownik w marcu przebywał 5 dni na zasiłku opiekuńczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Zauważyłam dwa błędy w deklaracji ZUS DRA składanej za grudzień 2013 roku, a mianowicie: zaniżenie o 44,95 zł składek na Fundusz Pracy oraz wykazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie zawyżonej o 79,77 zł. Jak skorygować te błędy?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka nie potrącała wynagrodzenia za terminowy pobór podatków od wypłacanych świadczeń. Czy można potrącić takie wynagrodzenie kilka lat wstecz?

czytaj więcej »

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji może być ustalone w kwocie wyższej niż minimalna określona w Kodeksie pracy i na odmiennych zasadach niż kodeksowe. Taka musi być jednak wola stron umowy, a kwota odszkodowania nie może być niższa niż określona w Kodeksie pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 2014 r. (sygn. akt I PK 200/13)

czytaj więcej »

W przepisach prawa pracy sformułowano kilkadziesiąt okoliczności usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy. Niektóre z nich występują stosunkowo często, jak np. wezwanie sądowe czy też zwolnienie związane z koniecznością odbycia badań profilaktycznych. Z częścią jednak pracodawcy spotykają się rzadziej, co powoduje, że nie wiedzą, gdzie szukać potrzebnych przepisów.

czytaj więcej »

Przychód z nieodpłatnych świadczeń nie powstaje, jeśli krąg osób objętych OC na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej jest nieograniczony. W takim przypadku nie można ustalić przychodu po stronie ubezpieczonego z tytułu opłaconej za niego składki ubezpieczeniowej. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 lutego 2014 r. (IPTPB 1/415-730/13-2/DS .)

czytaj więcej »

Pracownicy otrzymujący od pracodawcy upominki, odznaczenia i inne przedmioty o charakterze pamiątkowym lub symbolicznym nie uzyskują przychodu. Podarunki takie nie mają charakteru materialnego. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2014 r. (sygn. ILPB 1/415-1297/13-2/AG )

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na pełny etat, korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 24 marca do 4 maja 2014 r., w czasie tego urlopu pracuje na pół etatu. W okresie od 3 do 8 kwietnia 2014 r. chorowała. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 3.255 zł brutto, a wynagrodzenie za pracę w połowie wymiaru czasu pracy 1.627,50 zł brutto. Za okres urlopu podstawowego i dodatkowego pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80%. Jak obliczyć zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wynagrodzenie za czas choroby w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

czytaj więcej »

wiper-pixel