WYDANIE ONLINE

Dofinansowanie do szkoleń może od 21 listopada 2013 r. otrzymać pracownik, którego dotknął przestój ekonomiczny albo który ma obniżony wymiar czasu pracy, a jego pracodawca podpisał umowę z FGŚP na pozyskanie wsparcia finansowego w zakresie wyrównania utraconych dochodów pracownika i obciążeń składkowych.

czytaj więcej »

Zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się cudzoziemcowi na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, maksymalnie na 2 lata. Cudzoziemiec otrzyma je, jeżeli jego dochód brutto będzie wynosił ponad 63.000 zł rocznie.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność za długi spółki wobec ZUS obciąża ponownie powołanego prezesa zarządu. Jest ona jednak ograniczona czasowo i trwa do dnia złożenia do sądu wniosku o upadłość zadłużonej spółki. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2013 r. (sygn. I UK 213/13)

czytaj więcej »

Termin przedawnienia roszczenia płatnika składek z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę. Uchwała składu 3 sędziów Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. III PZP 6/13)

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, a dodatkowo zostać zatrudniony poza terytorium Polski na podstawie umowy o pracę w brytyjskiej firmie. W takiej sytuacji z tytułu działalności gospodarczej nie ma w Polsce obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Interpretacja indywidualna ZUS z 4 listopada 2013 r. (decyzja nr 426)

czytaj więcej »

Nabycie prawa do emerytury cywilnej z ZUS dla emerytowanego wojskowego, który już pobiera emerytalne świadczenie „mundurowe”, nie oznacza, że traci on prawa emerytalne do którejś z emerytur. Były wojskowy ma bowiem uprawnienie do każdego z nich, ale tylko z jednego może skutecznie i w pełni skorzystać. Ma bowiem prawo wyboru jednego rodzaju świadczenia, a gdy nie zdecyduje się na któreś z nich – zostanie mu wypłacone świadczenie wyższe. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2013 r. (sygn. II UK 223/13)

czytaj więcej »

Płatnik wystawia PIT-8C po dokonaniu wypłaty stypendiów albo należności lub świadczeń z innych źródeł, od których nie jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Informację składa się do końca lutego następnego roku podatkowego i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

czytaj więcej »

W przypadku gdy świadczenie w rozumieniu przepisów podatkowych nie stanowi przychodu z tytułu wykonywanej umowy zlecenia, ale przychód z innych źródeł, nie stanowi również podstawy wymiaru składek z tytułu tego zlecenia. Interpretacja indywidualna ZUS z 9 października 2013 r. (decyzja nr 1366)

czytaj więcej »

Wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego na potrzeby prowadzonego biznesu przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie są one ograniczone limitem wynikającym z pomnożenia liczby kilometrów przebiegu pojazdu i stawki za jeden kilometr. Interpretacja ogólna ministra finansów z 8 listopada 2013 r. (nr DD 2/033/55/MWJ /13/RD -111005)

czytaj więcej »

W przypadku gdy pełnomocnik strony, tj. adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy, prowadzi działalność gospodarczą, zazwyczaj w związku z tą działalnością uzyskuje przychody z tytułu pomocy prawnej z urzędu. Kwalifikacja takiego przychodu zależy od formy prawnej, w jakiej pełnomocnik wykonuje swój zawód. Interpretacja ogólna ministra finansów z 21 listopada 2013 r. (sygn. DD 3/033/181/ CRS /13/RD -90955/13)

czytaj więcej »

Płatnik nie potrąca zaliczek od umów zlecenia, jeśli zleceniobiorca złoży oświadczenie, że wynikające z tej umowy usługi wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W każdym innym przypadku zleceniobiorcy należy wystawić odpowiedni formularz podatkowy.

czytaj więcej »

W pierwszym miesiącu roku zleceniodawcy wystawiają PIT-4R lub PIT-8AR. Pierwsza deklaracja dotyczy zaliczek na podatek potrącanych w trakcie poprzedniego roku, a druga kwot zapłaconego w poprzednim roku podatku zryczałtowanego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia wysokość maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest ustalana raz na rok. W zeszłym roku ustalano ją co 3 miesiące.

czytaj więcej »

Przy wyłączeniu z podstawy wymiaru składek świadczenia nie ma znaczenia jego wysokość. Liczy się jedynie bezpośredni związek z rozwiązaniem stosunku pracy. Interpretacja indywidualna ZUS z 25 października 2013 r. (decyzja nr 1346)

czytaj więcej »

W celu ustalenia składki wypadkowej na nowy rok składkowy, który rozpocznie się 1 kwietnia, należy do końca stycznia przekazać do ZUS druk ZUS IWA. Musi on zawierać dane za 2013 rok.

czytaj więcej »

Płatnicy mają obowiązek pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów. Za poprzedni rok rozlicza się ich do 28 lutego, wypełniając IFT-1/IFT-1R(10).

czytaj więcej »

Od 10 grudnia 2013 r. w sytuacji gdy przedsiębiorca do wniosku o wypłatę zaliczki składa kopię wniosku o ogłoszenie upadłości, nie musi jej już potwierdzać notarialnie. Jest to istotne ułatwienie, bo wraz z kopią wniosku dołącza się kopie złożonych w sądzie dokumentów.

czytaj więcej »

wiper-pixel