WYDANIE ONLINE

Wartość abonamentu medycznego jest wyłączona od składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli pracownik na podstawie przepisów płacowych obowiązujących u pracodawcy ponosi częściową odpłatność w związku z nabyciem tego świadczenia. Interpretacja indywidualna ZUS z 19 grudnia 2013 r.; znak DI/100000/451/1697/2013 r.

czytaj więcej »

Z działalności gospodarczej prowadzonej w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, do którego prawo powstało ze stosunku pracy, obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązujące przepisy nie zakazują w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego aktywności zawodowej. Interpretacja indywidualna ZUS z 4 grudnia 2013 r.; znak: DI/100000/451/1657/2013 r.

czytaj więcej »

Regulamin wynagradzania jest aktem zakładowego prawa pracy, a więc nie wolno pomijać jego postanowień nawet wtedy, gdy wydają się one niejasne lub wewnętrznie sprzeczne. Regulamin – jeżeli jest prawidłowo ogłoszony – stanowi obowiązujące prawo i jest stosowany przed ustawą. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2014 r. (sygn. akt II PK 157/13).

czytaj więcej »

Rekompensata pieniężna wypłacana pracownikom w związku z likwidacją nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom nie częściej niż co 5 lat jest przychodem, od którego nie powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Interpretacja indywidualna ZUS z 3 grudnia 2013 r.; znak: DI/100000/451/1472/2013 r.

czytaj więcej »

Osoba, która wykonuje obowiązki prokurenta w spółce komandytowej i na podstawie uchwały komplemantariuszy uzyskuje wynagrodzenie, nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jest tak, gdy na wykonywanie tych obowiązków nie została z nią zawarta umowa o pracę lub umowa o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Interpretacja indywidualna ZUS z 21 listopada 2013 r., znak: DI/100000/451/1563/2013 r.

czytaj więcej »

Żona wspólnika spółki jawnej zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, a nie jako osoba współpracująca. Składki na ubezpieczenia społeczne powinny być za nią opłacane od wynagrodzenia, które uzyskuje, świadcząc pracę. Interpretacja indywidualna ZUS z 11 grudnia 2013 r.; znak: WPI/200000/451/1678/2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik spowodował w styczniu kolizję dostawczym samochodem służbowym, w wyniku której auto zostało poważnie uszkodzone. Musi zwrócić pracodawcy kwotę odpowiadającą trzykrotności pensji. Czy wysokość odszkodowania ustala się na bazie wynagrodzenia brutto czy netto?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca korzysta z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy w razie potrącenia z pensji niepełnosprawnego podwładnego, za jego zgodą, spłaty pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej można uznać, że pracodawca poniósł miesięczne koszty płacy, w związku z czym nie traci prawa do dofinansowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Z końcem stycznia 2014 roku z zatrudnioną na 3/4 etatu pracownicą rozwiążemy umowę o pracę. Ma 120 godzin (15 dni) niewykorzystanego urlopu. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Do końca listopada 2013 roku pracownica wykonywała pracę na stanowisku sprzedawcy i otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 1.750 zł brutto oraz premię od sprzedaży – w wysokości 5% zysku od sprzedanych przez nią w danym miesiącu produktów. Natomiast od 1 grudnia 2013 r. jest zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży i otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 2.779 zł brutto, premię regulaminową w wysokości 12% zysku od sprzedanych przez nią w danym miesiącu produktów oraz dodatek stażowy 450 zł.

czytaj więcej »

Gdy pracodawca uzna, że wiedza i umiejętności pracownika nie powinny być wykorzystywane w innej firmie działającej na tym samym rynku, nawet regulowanym i o ograniczonej konkurencji, to ma prawo żądać zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2014 r. (sygn. akt I PK 146/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik spółki nabył uprawnienia emerytalne w listopadzie 2013 roku. W grudniu 2013 roku rozwiązał stosunek pracy łączący go ze spółką za porozumieniem stron. Osoba ta była równolegle zatrudniona w innym zakładzie pracy. W styczniu 2014 roku skierowała do spółki wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej. Były podwładny wyjaśnił, że nie jest już nigdzie zatrudniony na podstawie stosunku pracy oraz że nie wystąpił do swego ostatniego pracodawcy z wnioskiem o wypłatę odprawy emerytalnej. Czy ma prawo domagać się takiej odprawy od spółki (swego przedostatniego pracodawcy)?

czytaj więcej »

Nakładca może odmówić wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną pracę. Musi jednak wykazać, że wykonawca ponosi winę za wadliwe wykonanie produktu lub usługi. W takiej sytuacji składki należy opłacić od rzeczywiście uiszczonej kwoty.

czytaj więcej »

Pracodawcy będą mogli zlecać pracę w niedzielę i święta przy wykonywaniu usług, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na rzecz przedsiębiorców zagranicznych. Trzeba ją będzie rekompensować.

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2014 roku pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 870 zł, otrzymał nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w kwocie 3.456 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania takie nagrody są wypłacane co 5 lat. Czy od tego rodzaju wypłaty trzeba naliczyć składkę na FP?

czytaj więcej »

Zasądzona wyrokiem sądu kwota zadośćuczynienia na rzecz byłego pracownika za doznaną krzywdę w związku z wypadkiem przy pracy nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Interpretacja indywidualna ZUS z 21 listopada 2013 r., znak DI/100000/451/1496/2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica spółki przebywała do 13 grudnia 2013 r. na urlopie macierzyńskim. Bezpośrednio po jego zakończeniu wzięła urlop wypoczynkowy. Czy w takiej sytuacji zwolnienie z opłacania składek na FP oraz FGŚP należy się pracodawcy dopiero po zakończeniu przez nią urlopu wypoczynkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 2 listopada 2013 r. spółka, za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy, zatrudniła 53-letniego bezrobotnego na podstawie umowy o pracę. W tej sytuacji przez 12 miesięcy nie musi płacić za niego składki na FP. Podwładnemu należy się wynagrodzenie w kwocie 2.900 zł. Dodatkowo najprawdopodobniej zostanie z nim zawarta umowa zlecenia, na podstawie której będzie otrzymywał co miesiąc 1.100 zł. Czy w takim przypadku trzeba będzie odprowadzać od niej składkę na FP?

czytaj więcej »

Pytanie: Po otrzymaniu od pracodawcy telefonu służbowego pracownik podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie z jego wynagrodzenia należności za prywatne rozmowy. Czy pracodawca może dokonywać takich potrąceń w terminie wypłaty pensji, czyli 10. dnia każdego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka chce zatrudnić 2 nowych niepełnosprawnych pracowników. Czy warunkiem otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób jest wykazanie na nich efektu zachęty?

czytaj więcej »

wiper-pixel