WYDANIE ONLINE

Płatnicy do 28 lutego są zobowiązani wypełnić i przesłać podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym PIT-11. Jeśli przed 10 stycznia otrzymali od pracowników oświadczenie PIT -12 muszą także przygotować PIT-40.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca z otwartego rynku pracy chce starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zastanawia się jednak, do jakich składników wynagrodzenia może uzyskać dofinansowanie – czy tylko do wynagrodzenia zasadniczego, czy także do innych, dodatkowych. Czy takie świadczenia, jak zasiłek chorobowy lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być zaliczone do kosztów płacy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od października spółka umożliwiła swoim pracownikom bezpłatne korzystanie z pakietu kafeteryjnego, w ramach którego zatrudniony może wybrać m.in. kartę multisport lub bilety do kina. Takie świadczenie przysługuje również za czas choroby oraz korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego. Nie wynika to jednak wyraźnie z regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce. Czy w takiej sytuacji wartość pakietu kafeteryjnego dla chorych pracowników oraz dla osób przebywających na zasiłku macierzyńskim powinna być oskładkowana?

czytaj więcej »

Pytanie: Tomasz G. pracuje na pełnym etacie w podstawowym systemie czasu pracy w firmie oferującej usługi w Polsce oraz Europie Zachodniej. Z racji wykonywania obowiązków służbowych zarówno w Polsce, jak i Austrii, pracodawca w umowie o pracę zapisał 2 różne stawki wynagrodzenia, uzależnione od tego, gdzie praca jest wykonywana. Za realizowanie zadań na terenie kraju Tomaszowi G. przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.000 zł brutto, zaś za pracę świadczoną na terytorium Austrii miesięczna płaca zasadnicza w kwocie 7.000 zł brutto oraz stała premia za „mobilność” 700 zł brutto. Tomasz G. będąc za granicą 10 lutego 2014 r., wypracował 3 nadgodziny, a po powrocie do Polski 18 lutego przepracował dodatkowo 4 godziny nadliczbowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego. Jedną z form promocji są rabaty cenowe udzielane różnym grupom klientów. Zarząd spółki wydał regulamin określający zasady sprzedaży produktów odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym, także niezwiązanym ze spółką. Rabatem objęci są m.in. pracownicy spółki z najbliższymi rodzinami. Czy w takim przypadku przyznanie podwładnym rabatów powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy?

czytaj więcej »

Spółka jest zobowiązana, w związku z wypłatą prokurentowi wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji na podstawie uchwały zarządu do sporządzenia PIT-8C. Do końca lutego musi przekazać informację podatnikowi i urzędowi skarbowemu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 grudnia 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-890/13/MCZ

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudniał 1 stycznia 2014 r. 9 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nie chce tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy wystarczy wywieszenie przez niego na zakładowej tablicy ogłoszeń informacji, że w 2014 roku nie będzie wypłacać świadczeń urlopowych? Gdzie są konsekwencje przekroczenia terminu (do końca stycznia) na przekazanie takiej informacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca ma ponad 30 podwładnych. Chce zatrudnić niepełnosprawnych pracowników i pobierać na nich dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy stanie osobowym załogi, wynoszącym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, warunkiem uzyskania dofinansowania jest jednak wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Czy wskaźnik ten ustala się na podstawie przeciętnych z danego miesiąca, czy wystarczy, że będzie on osiągnięty w dowolnym dniu?

czytaj więcej »

Nauczyciel uczestniczący nieodpłatnie w kursie doskonalącym dla prowadzących zajęcia szkolne z zakresu ruchu drogowego (otrzymujący materiały metodyczne) nie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 grudnia 2013 r., sygn. IPTPB1/415-597/13-4/MD

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy działalność usługową na terenie Czech. Nasi pracownicy bardzo częstą są delegowani do wykonywania pracy na terenie tego kraju. Otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł oraz diety z tytułu delegowania do pracy za granicą w wysokości określonej przepisami rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. Czy składki na ubezpieczenia społeczne powinniśmy opłacać od wysokości wypłaconego wynagrodzenia wraz z dietami?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, zatrudniony na pełnym etacie, chorował przez 8 dni lutego i 5 dni marca 2014 roku. Z tytułu niedyspozycji uzyskał prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru. U obecnego pracodawcy jest zatrudniony od 18 marca 2013 r. Na jego wynagrodzenie składają się: wynagrodzenie zasadnicze 2.500 zł brutto miesięcznie, zmienne premie miesięczne podlegające nieproporcjonalnemu zmniejszeniu za czas choroby, w kwocie od 1 zł do 500 zł miesięcznie (od kwietnia 2013 roku do stycznia 2014 roku pracownik dostał łącznie 2.700 zł brutto premii), premie kwartalne w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego podlegające proporcjonalnemu zmniejszeniu za czas choroby. Za marzec 2013 roku pracownik nie otrzymał premii kwartalnej. Za pozostałe kwartały pracownik otrzymał premie w wysokości: II kwartał 2013 roku – 385,40 zł, III kwartał 2013 roku – 453,71 zł, IV kwartał 2013 roku – 500 zł. Jak ustalić podstawę wymiaru i wynagrodzenie chorobowe w opisanej sytuacji?

czytaj więcej »

Świadczenie osłonowe z tytułu rozwiązania stosunku pracy są przychodem, od którego nie powinny być opłacane składki. Zwolnienie to dotyczy także wypłat dokonywanych na innej podstawie niż przepisy ustawowe. Interpretacja indywidualna ZUS z 15 października 2013 r., znak: DI/100000/451/1343/2013 r.

czytaj więcej »

Od umowy kontraktu menedżerskiego zawartej z osobą, która prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą, trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że osoba, która wykonuje taką umowę, powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń jako zleceniobiorca. Interpretacja indywidualna z 16 września 2013 r., znak: DI/100000/451/1243/2013 r.

czytaj więcej »

Świadczenia wypłacane przez były zakład pracy chronionej z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie mogą być uznane za zapomogi losowe w związku z długotrwałą chorobą. W konsekwencji trzeba od nich opłacić składki. Interpretacja indywidualna ZUS z 24 grudnia 2013 r., znak: DI/100000/451/1436/2013 r.

czytaj więcej »

Pracownikom samorządowym zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy nie przysługują, przewidziane w Kodeksie pracy, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 stycznia 2014 r., sygn. P 26/12

czytaj więcej »

Paczki dla dzieci pracowników sfinansowane z ZFŚS są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia, jeżeli są udzielane zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczeń musi być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej zatrudnionych. Interpretacja indywidualna ZUS z 11 grudnia 2013 r., znak: WPI200000/451/1682/2013

czytaj więcej »

wiper-pixel