WYDANIE ONLINE

Wszczęcie egzekucji komorniczej powoduje zajęcie roszczenia o wypłatę wynagrodzenia. Dlatego, jeśli egzekucja jest egzekucją bezpośrednią, pracodawca przekazuje wynagrodzenie pracownika bezpośrednio wierzycielowi. Gdy postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik, to on odbiera je od pracodawcy i przekazuje wierzycielowi.

czytaj więcej »

„Pracownikowi, który bezzasadnie rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika, nie przysługuje ani odszkodowanie kodeksowe, ani odszkodowanie przewidziane w przepisach zakładowych. Wyrok SN z 6 lutego 2014 r. (sygn. II PK 199/13)

czytaj więcej »

W razie wykonywania pracy przez pracowników wnioskodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych ze spółką B, ale na rzecz spółki A, na rzecz której usługi świadczy także wnioskodawca, ten nie odprowadza składek z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych. Interpretacja indywidualna ZUS z 31 grudnia 2013 r. (decyzja nr 1667)

czytaj więcej »

Pracodawca, który przekazuje swoim pracownikom karty lunch pass, które zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem mogą być zrealizowane w placówkach gastronomicznych. Kwoty do wysokości 190 zł miesięcznie, są zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne. Interpretacja indywidualna ZUS z 24 stycznia 2014 r. (decyzja nr 17)

czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa do której pracownik uzyskuje prawo przed upływem 5 lat od wypłaty poprzedniej nagrody jest wyłączona z podstawy wymiaru składek. Taka sytuacja musi być jednak spowodowana zmianą wewnętrznych przepisów płacowych obowiązujących u pracodawcy. Interpretacja indywidualna ZUS z 7 lutego 2014 r. (decyzja nr 124/2014)

czytaj więcej »

Rekompensaty wypłacane pracownikom w związku z likwidacją nagród jubileuszowych są przychodami wyłączonymi od składek. I to zarówno na ubezpieczenia społeczne jak i ubezpieczenie zdrowotne. Interpretacja indywidualna ZUS z 17 stycznia 2014 r. (decyzja nr 1726)

czytaj więcej »

Przejazdy pracowników kadry kierowniczej samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca garażowania z/do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia. Dlatego ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-1115/13-2/AG)

czytaj więcej »

Gdy ZUS ZLA obejmuje dzień częściowo przepracowany pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Zatrudniony nie otrzyma go jedynie w sytuacji gdy pracodawca wypłaci pensję za cały dzień.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniony w firmie pracownik na stanowisku dyrektora finansowego został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu spółki 1 lutego 2014 r. Jednocześnie w trybie porozumienia stron zmieniono treść zawartej z nim umowy o pracę, dokonując 1 lutego 2014 r. zmiany stanowiska z dotychczasowego: „dyrektor finansowy” na „członek zarządu – dyrektor finansowy” oraz zmieniając wysokość wynagrodzenia. W wyniku wprowadzonej zmiany członek zarządu – pracownik obecnie otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu w wysokości 14.000 zł, wynagrodzenie zasadnicze z tytułu zajmowanego stanowiska dyrektora w kwocie 8.000 zł, a ponadto premię roczną (premia roczna za 2013 rok zostanie wypłacona w marcu 2014 roku). Oprócz wskazanych świadczeń pieniężnych spółka finansuje abonament medyczny (120 zł miesięcznie) oraz ubezpieczenie NW (250 zł miesięcznie). W jaki sposób należy dokonać rozliczenia składkowo--podatkowego za styczeń 2014 roku? Członek zarządu – pracownik złożył oświadczenie PIT-2 i jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Tworząc regulamin świadczeń socjalnych, pracodawcy muszą dbać o jakość tworzonych przepisów. Od tego bowiem zależy, czy wypłaty otrzymywane przez pracowników z konta funduszu będą zwolnione ze składek ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca ma ponad 30 podwładnych. Chce zatrudnić niepełnosprawnych pracowników i pobierać na nich dofinansowanie z PFRON. Przy stanie osobowym załogi, wynoszącym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, warunkiem uzyskania dofinansowania jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Czy wskaźnik ten ustala się na podstawie przeciętnych z danego miesiąca, czy wystarczy, że będzie on osiągnięty w dowolnym dniu?

czytaj więcej »

Jeden z zatrudnionych w naszej firmie pracowników dojeżdża do pracy z miejscowości położonej kilkadziesiąt kilometrów od miejsca pracy. Ostatnio pracownik z przyczyn od niego niezależnych – awaria pociągu – spóźnił się dwukrotnie do pracy. Spóźnienie wyniosło łącznie 4,5 godziny. Czy należy uznać spóźnienia pracownika za usprawiedliwione? Czy należy mu wypłacić pełne wynagrodzenie, czy jednak trzeba je pomniejszyć za czas niewykonywania pracy z powodu spóźnienia? Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy i otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.200 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą złożył pierwszy wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków PFRON za styczeń 2013 roku. Był to jednocześnie wniosek zgłoszeniowy. Dnia 21 lutego 2013 r. otrzymał dofinansowanie na konto. Jaką informację o pomocy publicznej powinien przedstawić, składając wniosek za luty 2014 roku, jeśli nie otrzymał nigdy innych subsydiów płacowych oraz nie prowadzi działalności ani w rolnictwie, ani w rybołówstwie?

czytaj więcej »

Wydatki na zakup artykułów spożywczych, dostępnych dla pracowników podczas spotkań wewnętrznych, oraz kawy i ciastek zużywanych przez pracowników podczas spotkań, w których uczestniczą pracownicy, podwykonawcy i klienci, niemające charakteru osobistego, nie stanowią dla pracowników nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 grudnia 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-598/13-4/KO)

czytaj więcej »

wiper-pixel