WYDANIE ONLINE

Niezależnie od motywacji i  efektów wykonywanie pracy zarobkowej na zwolnieniu lekarskim zawsze będzie uznawane za niezgodne z przepisami i  będzie skutkowało utratą prawa do zasiłku chorobowego. Utrata prawa do zasiłku jest w takim wypadku zgodna z konstytucyjnym prawem do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę (art. 67 ust. 1 Konstytucji RP). Osoba pracująca w trakcie okresu zasiłkowego de facto nie może być uznana za niezdolną do pracy i uzyskuje tym samym dochód zwalniający instytucje państwowe od finansowania takiej osoby za pomocą świadczeń publicznoprawnych.

czytaj więcej »

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2014 roku wyniosło 3.805,28 zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu o 3,4% wobec oczekiwanych 3,2%.

czytaj więcej »

Od 4 miesięcy pracodawcy mogą korzystać z ustawy o ochronie miejsc pracy. Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ze wsparcia finansowego w niej przewidzianego skorzystało 57 firm.

czytaj więcej »

 Od wypłacanej pracownikowi w okresie jego przebywania na urlopie bezpłatnym zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczka jest także podstawą do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.Interpretacja indywidualna ZUS z 4 lutego 2014 r. (decyzja nr 28)

czytaj więcej »

Niania, która podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania  umowy uaktywniającej z wykonywanej równocześnie umowy zlecenia, podlega obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne.Interpretacja indywidualna ZUS z 28 stycznia 2014 r. (decyzja nr 22)

czytaj więcej »

Od świadczeń, które pracownicy i zleceniobiorcy uzyskują z tytułu udziału w konkursach, jeżeli ich celem jest wsparcie sprzedaży produktów spółki, nie powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia te w zakresie podatkowym nie mogą jednak zostać uznane za przychody ze stosunku pracy lub umowy zlecenia. Interpretacja indywidualna ZUS z 4 lutego 2014 r. (decyzja nr 29)

czytaj więcej »

Pracodawca, który na podstawie wewnętrznych przepisów płacowych chce przyznawać pracownikom oraz zleceniobiorcom dodatkowe świadczenia, nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne. Pod warunkiem że zatrudnieni są uprawnieni do ich nabycia po cenie niższej niż detaliczna. Interpretacja indywidualna ZUS z 17 stycznia 2014 r. (decyzja nr 1654)

czytaj więcej »

Niespełnienie przesłanki bezpośredniego realizowania celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy UE skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego.Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2014 r.(sygn. akt IBPBII/1/415-13/14/BD)

czytaj więcej »

Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłacone od dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.Interpretacja indywidualna dyrektora izby skarbowej wkatowicach z 8 stycznia 2014 r.(sygn. akt IBPBI/2/423-1264/13/SD)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, przebywała na 2-letnim urlopie wychowawczym do 19 lutego 2014 r. Bezpośrednio po nim otrzymała zwolnienie lekarskie oznaczone kodem B, do 14 marca 2014 r. Za czas choroby przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2.500 zł brutto miesięcznie i zmienne premie miesięczne wahające się od 5 do 45% wynagrodzenia zasadniczego, które są proporcjonalnie zmniejszane za czas niedyspozycji zdrowotnej. Należą się jej jeszcze premie roczne w wysokości 20% pensji zasadniczej, również proporcjonalnie obniżane za czas absencji. Z powodu urlopu wychowawczego nie otrzymała premii rocznej ani za 2013 rok, ani za 2012 rok. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pracownicy często żądają wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Aby zapobiec nadużyciom w tym zakresie, pracodawcy powinni zadbać o to, aby kwestie dotyczące zlecania pracy w nadgodzinach były uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Spółka jest podmiotem z tzw. otwartego rynku pracy. Jakie warunki musi spełnić, aby mogła ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jeden z naszych pracowników został w lutym awansowany ze stanowiska młodszego specjalisty ds. obsługi klienta na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi klienta biznesowego. Z przeniesieniem na inne stanowisko związana była również podwyżka wynagrodzenia – dotychczas pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł brutto, a od 19 lutego pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4.550 zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 430 zł brutto. Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy i świadczy pracę od poniedziałku do piątku. W jaki sposób powinniśmy obliczyć wynagrodzenie tego pracownika za luty 2014 roku?

czytaj więcej »

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnego. Stanowi ono sumę różnych składników, m.in. wynagrodzenia zasadniczego i dodatków, np. stażowego. Nie wlicza się natomiast np. świadczenia z funduszu socjalnego i dodatku za rozłąkę.

czytaj więcej »

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają zakładom pracy chronionej czy firmom z rynku otwartego, jeśli spełniają określone kryteria, na udzielanie ulg we wpłatach na PFRON w zasadzie w nieograniczonej wysokości. Prowadzi to do patologii i zachwiania zasad konkurencyjności – uważa Konfederacja Lewiatan.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przedstawił natomiast orzeczenie o zaliczeniu go do II grupy inwalidów, wydane bezterminowo w 1992 roku. Czy pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia tego podwładnego ze środków PFRON?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W lutym 2014 roku firma zawarła ze swoją pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym umowę zlecenia na kwotę 3.000,00 zł brutto. Jak rozliczyć wynagrodzenie z tytułu tej umowy? Pracownica nie zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel