WYDANIE ONLINE

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę jednostek administracji publicznej oraz spółek komunalnych i Skarbu Państwa w zakresie wysokości wynagrodzeń wśród kobiet i mężczyzn. Wyższe zarobki mężczyzn w tym przypadku nie wynikają jednak z nierównego traktowania ze względu na płeć.

czytaj więcej »

W przypadku gdy osoba zatrudniona wykonuje pracę np. we Francji w ramach oddelegowania, poniesione przez pracodawcę wydatki na nocleg, transport czy telefon są przychodem ze stosunku pracy. Świadczenia te należy opodatkować, jeżeli nie są one wymienione w katalogu zwolnień. Wyrok WSA w Krakowie z 12 lutego 2014 r. (sygn. akt I SA /Kr 1908/13)

czytaj więcej »

Dnia 20 lutego 2014 r. Senat bez poprawek przyjął ustawę, na mocy której ze 100% do 80% zostanie obniżona wysokość uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy czasowo  niezdolnych do pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest nieobecny w pracy z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby od ponad 90 dni. Jego nieobecność nie jest spowodowana ciążą ani inną sytuacją, w której pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Sporządzając listę płac za marzec, naliczymy temu pracownikowi do wypłaty tylko zasiłek chorobowy, gdyż jego zwolnienie lekarskie obejmuje cały miesiąc (31 dni). Kilka dni przed planowanym terminem wypłaty wynagrodzenia za bieżący miesiąc otrzymaliśmy tytuł wykonawczy na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci tego pracownika. Czy w związku z tym możemy zrealizować ten tytuł wykonawczy i rozliczyć zajęcie na liście płac? Czy możemy alimenty potrącić, gdy pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę – tylko zasiłek chorobowy? Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną 3.800 zł brutto. Za bieżący miesiąc otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 2.710,95 zł brutto. Ile możemy wypłacić pracownikowi, gdy alimenty wynoszą 1.800 zł miesięcznie?

czytaj więcej »

Wprowadzenie oskładkowania wszystkich umów zlecenia spowoduje, że za każdym razem przychód trzeba będzie pomniejszyć o składki ZUS.

czytaj więcej »

Posiłek spożyty podczas spotkania z kontrahentem pracodawcy jest realizacją obowiązków służbowych. Pracownik nie zapłaci podatku od jego wartości. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lutego 2014 r. (sygn. IPTPB 1/415-710/13-4/MD)

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania pracodawca umieścił zapis, że pracownik wykonujący polecenia służbowe na terenie miasta – siedziby pracodawcy ma prawo otrzymać od pracodawcy miesięcznie 10 biletów komunikacji miejskiej do poruszania się po mieście. Czy to świadczenie może zostać zwolnione ze składek społecznych?

czytaj więcej »

Obowiązkowe składki emerytalna i rentowa będą odprowadzane od przychodu zleceniobiorcy w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Jeśli z pierwszej umowy zlecenia przychód będzie niższy, składki potrącane będą z kolejnych umów.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca wypłacił dla 38 pracowników świadczenia z ZFŚS na podstawie raportów sporządzonych po rozmowach z pracownikami. Raporty zawierają informacje o sytuacji życiowej pracowników. Dokumenty nie są podpisane przez poszczególnych pracowników – są rodzajem wywiadu środowiskowego. Czy raporty mogą być podstawą wypłaty świadczeń z ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. chce zatrudnić dwóch obywateli Wietnamu na okres 15 miesięcy. Jak mamy obliczyć minimalną pensję, aby otrzymać zezwolenie?

czytaj więcej »

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Dzięki zmianom świadczenia z FGŚP będą przysługiwać także w razie wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego.

czytaj więcej »

W imprezie integracyjnej mają prawo uczestniczyć pracownicy wraz z towarzyszącymi im osobami. Wartość przychodu tych osób jest przychodem dla pracownika, ponieważ wynika z jego stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 lutego 2014 r. (sygn. IPTPB 1/415-687/13-4/DS )

czytaj więcej »

Roczne obliczenie podatku za pracownika oraz informację o dochodach, sporządzone w wersji papierowej, będzie trzeba przekazać urzędowi skarbowemu do końca stycznia. Dla podmiotów, które dokumenty te wysyłają elektronicznie, termin się nie zmieni. Nadal obowiązek ten trzeba wypełnić do końca lutego.

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu dwóch pracowników dostarczyło ZUS ZLA wystawione na starych drukach. Pracodawca odmówił ich przyjęcia. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą produkcyjną. Pracujemy na 3 zmiany. Czy w związku ze zmianą czasu z 29 na 30 marca jesteśmy zobowiązani zapłacić pracownikom dodatek za pracę w nocy za brakującą godzinę?

czytaj więcej »

wiper-pixel