WYDANIE ONLINE

Rozliczanie godzin nadliczbowych, gdy rekompensowane są one czasem wolnym, przysparza wielu problemów z uwagi na wielość przepisów, które regulują tę kwestię. Sposób rozliczania czasu przepracowanego będzie różny w zależności od systemu czasu pracy, jakim objęty jest pracownik.

czytaj więcej »

Do prowadzenia rachunkowości w firmie nie będzie wymagana kilkuletnia praktyka ani stosowne wykształcenie. Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną, która uwalnia m.in. zawód księgowego, doradcy podatkowego i biegłego rewidenta.

czytaj więcej »

Pracodawca nie może uniknąć podstawowego kosztu przy przejściu pracownika na emeryturę, jakim jest odprawa. Nie zależy ona od sposobu ustania stosunku pracy, co oznacza że pracodawca nie uchroni się przed wypłatą. W niektórych sytuacjach może też zaistnieć konieczność dokonania wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej.

czytaj więcej »

Nowe przepisy przewidują możliwość jednoczesnego uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, udzielanego w przypadkach, gdy celem pobytu jest wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium RP.

czytaj więcej »

Pytanie: Pierwsza umowa została rozwiązana z dniem 28 lutego 2014 r., kolejna została zawarta od 3 marca 2014 r., a pracownik zachorował w maju 2014 roku. Jak obliczyć podstawę wymiaru świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2013 r. prowadzę swoją firmę i od tej daty opłacam do ZUS obowiązkowe składki emerytalne, rentowe i wypadkowe. Od 12 maja 2014 r. jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, które lekarz wystawił mi na 14 dni. W dniu 12 maja 2014 r. wysłałem do ZUS pocztą razem ze zwolnieniem lekarskim także wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Czy otrzymam zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Sejm przyjął ustawę o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą – funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

czytaj więcej »

Łączenie przez pracownika zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego z pracą na stanowisku kierownika wydzielonej komórki organizacyjnej oznacza, że pracownik ten nie jest już w pełni dysponentem swojego czasu pracy i nie może być wprost zaliczony do wyższej kadry zarządzającej. To może się przełożyć na uprawnienie do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, które takiej osobie będzie przysługiwać. Wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 2013 r. (sygn. akt II PK 70/13)

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy zaproponowała zmianę w art. 168 i 1672 kp, czyli kwestii związanych z udzielaniem pracownikowi zaległego urlopu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby w maju 2014 roku. Od 1 lutego 2014 r. otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Czy w takim przypadku należy pracownikowi ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z uwzględnieniem nowego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Jeśli pilot będący pracownikiem używa samolotu pracodawcy dla celów służbowych i nie jest w podróży służbowej, zwrot kosztów paliwa i opłat lotniskowych nie jest dla niego przychodem. Natomiast zwrócone przez pracodawcę koszty noclegu są wolne od podatku do wysokości 500 zł miesięcznie. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 marca 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-771/13-4/AP)

czytaj więcej »

Brak wzmianki o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu spółki prawa handlowego za długi składkowe wobec ZUS w decyzji wydanej wobec jednego z członków zarządu nie powoduje nieważności tej decyzji. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2014 r. (sygn. I UZP 2/13)

czytaj więcej »

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych powinien złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek w sprawie gotowości utworzenia takich miejsc.

czytaj więcej »

Wiedza zdobyta przez radnego w czasie szkolenia służy lepszemu wypełnianiu przez niego obowiązków radnego. Wydatki samorządu poniesione na takie szkolenie nie są przychodem dla radnego. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-775/13-4/AP)

czytaj więcej »

Pytanie: Część naszych pracowników odbywa wyjazdy do klientów, które nie są podróżami służbowymi. W ramach tych wyjazdów realizują oni obowiązki określone w umowie o pracę. W zależności od odległości i zakresu tych obowiązków pracownicy muszą czasem przenocować w trasie. Otrzymują wówczas zwrot kosztów noclegu. Natomiast wyjazdy odbywają się samochodami służbowymi i w tym przypadku również pracownicy otrzymują zwrot wszelkich kosztów używania takiego samochodu. Czy przekazany pracownikom zwrot kosztów jest przychodem ze stosunku pracy, skoro wiąże się z wykonywaniem obowiązków służbowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego przez cały maj 2014 roku. Czy ma on prawo do wynagrodzenia za czas choroby w przypadku, gdy chorował w okresie od 19 maja do 6 czerwca 2014 r.?

czytaj więcej »

Jeśli zleceniodawca zapłaci za byłego zleceniobiorcę zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zleceniobiorca uzyska przychód z innych źródeł. Przychodem takim nie są jednak odsetki za zwłokę od tych składek. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 marca 2014 r. (sygn. ITPB2/415-1128/13/MU)

czytaj więcej »

Składki ZUS opłacone przez płatnika za konkretny okres rozliczeniowy, wskazany w prawidłowo wypełnionej dokumentacji płatniczej, powinny być zaewidencjonowane przez ZUS jako wpłaty za ten okres, niezależnie od innych zadłużeń. ZUS nie może więc dowolnie zaliczać wpłat na wybrane przez siebie zaległości. Jeżeli inne zaległości się pojawiają, ZUS powinien wydać odrębną decyzję określającą ich kwotę i termin spłaty. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2014 r. (sygn. akt I UK 264/13)

czytaj więcej »

wiper-pixel