WYDANIE ONLINE

Sposobem łagodzenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na rynku pracy są korzystne dla pracodawców zmiany związane z zatrudnianiem bezrobotnych wprowadzone ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowym rozwiązaniem są m.in. bon stażowy oraz bon zatrudnieniowy.

czytaj więcej »

Jak podaje MPiPS, do końca marca 2014 roku rozwiązania umożliwiające stosowanie elastycznego czasu pracy wprowadziło u siebie 707 firm. Najwięcej z Katowic, Rzeszowa, Krakowa i Olsztyna.

czytaj więcej »

Wydłużenie z 30 do 90 dni terminu na złożenie przez pracodawcę wniosku o rekompensatę za poszukiwanie zastępstwa za rezerwistę powołanego na ćwiczenia – to jedna ze zmian wynikających z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

czytaj więcej »

Staż pracy do dodatku za wysługę lat i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru – te kwestie zostaną doprecyzowane na mocy nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Resort pracy przedstawił jego projekt.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. posiadająca status zakładu pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Środki z ZFRON wykorzystuje m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ZFRON. Spółka udzieliła pracownikowi pożyczki na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Po przedłożeniu rachunków potwierdzających poniesienie wydatków pracownik zwrócił się o umorzenie pożyczki. Pożyczka ta została częściowo umorzona. Czy kwota tego umorzenia korzysta ze zwolnienia od podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Z końcem kwietnia 2014 roku doszło do rozwiązania umowy o pracę z Michałem K. zatrudnionym na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy. Był on wynagradzany stawką godzinową w wysokości 20 zł oraz zmiennymi, miesięcznymi premiami regulaminowymi. Z powodu problemów finansowych pracodawca nie wypłacił mu premii za 2 ostatnie miesiące, pomimo iż pracownik miał do nich prawo. Za marzec przysługiwała mu premia w wysokości 1.100 zł, jednak jej nie otrzymał. Wynagrodzenie w okresie 3 miesięcy poprzedzających kwiecień, łącznie z premiami za styczeń i luty 2014 roku (premii za marzec nie wypłacono), zamknęło się w kwocie 11.840 zł. Ile wyniesie ekwiwalent urlopowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zwolniony za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Umowa rozwiązała się 3 maja 2014 r. (sobota). W dniach 1–4 maja zakład był zamknięty, te dni były wolne, zatem za ten okres pracownik nie będzie miał prawa do wynagrodzenia. Dnia 19 maja wpłynęło do nas zwolnienie lekarskie tego pracownika, wystawione 5 maja, na okres od 3 do 23 maja 2014 r. Jest to pierwsza choroba tego pracownika w 2014 roku. Czy powinnam wypłacić wynagrodzenie chorobowe za 3 maja, mimo że było to dzień wolny od pracy? Czy w związku z chorobą należy obliczyć także wynagrodzenie za dni 1 i 2 maja w wysokości 1/30 wynagrodzenia za każdy z tych dni?

czytaj więcej »

Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie są identyczne. Mimo występujących podobieństw obowiązuje różny sposób ustalania podstawy ich wymiaru, jak również obliczania samych świadczeń. Zastosowanie tych samych zasad może spowodować zawyżenie albo zaniżenie przysługującego pracownikowi świadczenia, a co za tym idzie – konieczność jego skorygowania w przyszłości.

czytaj więcej »

O ile w przypadku pracy wykonywanej przez pracownika na rzecz pracodawcy wprowadzamy ustawowo minimalny poziom wynagrodzenia, o tyle rozszerzenie tej regulacji na wszystkie prace zarobkowe, również te wykonywane na rzecz innych osób niebędących pracodawcami, nie jest właściwe.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka korzysta z pracy bezrobotnych skierowanych na staż przez urząd pracy. Czy wartość pracy tych osób jest dla spółki przychodem?

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy nie planuje uzależnienia liczby dni wolnych, przysługujących pracownikom na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, od liczby dzieci wychowywanych lub pozostających pod opieką. Stanowisko resortu w odpowiedzi na interpelację poselską z 17 lutego 2014 r. (znak: SPS-023-24534/14)

czytaj więcej »

O przychodzie podwładnego można by mówić, gdyby skorzystał z pozostawionych do dyspozycji świadczeń. Drugim warunkiem jest możliwość ustalenia wartości tego świadczenia według metod określonych przepisami. Wyrok WSA w Poznaniu z 27 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 910/13)

czytaj więcej »

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który przewiduje ograniczenie do 24 miesięcy okresu, na jaki można zawrzeć umowę o pracę na czas określony. Swoje propozycje w tym zakresie mają także pracodawcy i związki zawodowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Umorzyliśmy pożyczkę udzieloną naszemu byłemu pracownikowi, który jest obecnie emerytem. Czy świadczenie to jest opodatkowane ryczałtem 10%?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje jako kierowca transportu międzynarodowego. Obowiązuje go roczny limit pracy nadliczbowej określony na poziomie 416 godzin. Pracodawca ustalił dla niego ryczałt w wysokości 28 nadgodzin miesięcznie, z tym że za 20 godzin przysługuje mu dodatek 100%, a za 8 godzin – 50%. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.456 zł, dodatek za znajomość języków obcych w wysokości 384 zł oraz premię uznaniową. Ile wyniesie ryczałt za nadgodziny?

czytaj więcej »

O przychodzie podwładnego można by mówić, gdyby skorzystał z pozostawionych do dyspozycji świadczeń. Drugim warunkiem jest możliwość ustalenia wartości tego świadczenia według metod określonych przepisami. Wyrok WSA w Poznaniu z 27 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 910/13)

czytaj więcej »

Do 30 kwietnia płatnicy składek powinni zweryfikować poprawność danych przekazanych do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych. Obowiązek ten dotyczy imiennych raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych za ubiegły rok. Likwidację tego obowiązku – w ramach kolejnego pakietu deregulacyjnego – planuje ministerstwo gospodarki.

czytaj więcej »

Fakt skorzystania przez pracowników (matkę i ojca lub opiekunów dziecka) z przewidzianych w Kodeksie pracy urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka lub przyjęciem dziecka na wychowanie nie oznacza automatycznego nabycia przez pracodawców tych pracowników uprawnienia do 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP. Odpowiedź resortu pracy z 24 kwietnia 2014 r. na interpelację poselską nr 25087

czytaj więcej »

Grupa posłów złożyła interpelację poselską w sprawie wprowadzenia rekompensaty finansowej za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę.

czytaj więcej »

wiper-pixel