WYDANIE ONLINE

Od 27 maja 2014 r. przepisy szczególnie promują zatrudnianie osób, które podejmują po raz pierwszy pracę zarobkową. Pracodawca może otrzymać refundację części kosztów składek ubezpieczeniowych.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność porządkowa pracowników sprowadza się do możliwości nałożenia przez pracodawcę kary porządkowej. Katalog kar jest zamknięty i obejmuje: upomnienie, naganę oraz karę pieniężną. W praktyce najwięcej wątpliwości budzi kara pieniężna, w szczególności sposób nakładania, obliczania jej wysokości, a także możliwość potrącania.

czytaj więcej »

Pracodawca może powierzyć zewnętrznemu podmiotowi kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Ważne jest jednak, aby zawarł z nim umowę, w której określone zostaną zakres i cel przetwarzania powierzonych temu podmiotowi danych osobowych pracownika. Odpowiedź resortu pracy na interpelację poselską nr 24650

czytaj więcej »

Po zmianie przepisów odnośnie do sposobu opodatkowania zleceń, zawartych na niewielkie kwoty wynagrodzenia, które weszły w życie od 1 stycznia 2011 r., wciąż spotyka się sporo wątpliwości dotyczących sposobu opodatkowania takich umów.

czytaj więcej »

Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym będzie mógł pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotowana przez senacką komisję ustawodawczą trafia do Sejmu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zawarł z urzędem pracy umowę na dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanych trzech bezrobotnych. Po zawarciu umowy wyposażył nowe stanowiska pracy w maszyny i urządzenia oraz zatrudnił skierowane osoby. W związku z kryzysem musiał zredukować zatrudnienie, co spowodowało konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania. Redukcja zatrudnienia była warunkiem dalszego funkcjonowania firmy. Pracodawca musiał też zapłacić umowne odsetki. Czy odsetki te stanowią koszty uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

W sprawach o odszkodowania w związku z dyskryminacją lub nierównym traktowaniem mogą wystąpić różne podstawy odpowiedzialności – kontraktowa lub deliktowa. O nich decyduje sąd. Okres przedawnienia w pierwszym przypadku może wynieść maksymalnie 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, natomiast w przypadku deliktu pracowniczego okres przedawnienia wynosi do 3 lat. Postanowienie Sądu Najwyższego z 20 maja 2014 r. (sygn. I PZP 1/14)

czytaj więcej »

Mimo wielu zalet telepraca jest w Polsce wciąż mało popularna. Przyczyn takiego stanu przedstawiciele pracodawców i związkowcy upatrują w złych przepisach. W najbliższym czasie obie strony mają przedstawić propozycje nowych rozwiązań, które zwiększą popularność tej formy zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie pora nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00. W harmonogramie pracy pracownicy wykonują pracę od godziny 5.30. Czy wobec tego należy im płacić połowę stawki obowiązującego dodatku za godzinę pracy w porze nocnej? Czy w ogóle nie powinnam płacić dodatku, gdyż z literalnego brzmienia art. 1518 wynika, że pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej?

czytaj więcej »

Po ponad 16 latach obowiązywania i więcej niż 60 nowelizacjach ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymaga radykalnych zmian. Swoje założenia do projektu nowelizacji ustawy przedstawiła Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Dzień 2 maja 2014 r. wyznaczyliśmy w naszej firmie jako wolny za święto 3 maja 2014 r. Niestety niektórzy pracownicy, pracujący od poniedziałku do piątku, musieli 2 maja stawić się w pracy w celu usuwania awarii w zakładzie. Ponieważ nie mamy możliwości udzielenia podwładnym innego dodatkowego dnia wolnego, za ponadnormatywną pracę wypłacimy wynagrodzenie z dodatkiem. W jakiej wysokości powinniśmy skalkulować ten dodatek: 50 czy 100%?

czytaj więcej »

Od 2015 roku pracodawca doliczy pracownikowi w każdym miesiącu zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości zależnej od pojemności silnika samochodu, bez względu na liczbę kilometrów rzeczywiście przejechanych w danym miesiącu.

czytaj więcej »

Przepisy prawa spółdzielczego są przepisami szczególnymi, dlatego też zarząd spółdzielni nie może bez zgody walnego zgromadzenia złożyć wniosku o upadłość spółdzielni. Można uznać złożenie takiego wniosku na walne zgromadzenie za wypełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości we właściwym czasie, co uwalnia członków zarządu od odpowiedzialności za długi składkowe. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 maja 2014 r. (sygn. akt III UK 156/13)

czytaj więcej »

wiper-pixel