WYDANIE ONLINE

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wymaga podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Obowiązek ten, wynikający z art. 30 § 4 Kodeksu pracy, budzi wątpliwości pracodawców co do tego, czy przyczyną taką mogą być częste lub długotrwałe choroby pracownika. Wątpliwości te potęguje fakt, że stosunek pracy chorującego pracownika objęty jest szczególną ochroną, oraz to, że żadne przepisy nie precyzują, co można uznać za przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę.

czytaj więcej »

Popularne „wczasy pod gruszą” oraz świadczenie urlopowe łączy przede wszystkim jedno: są to dopłaty do wypoczynku pracowników korzystających z urlopu wypoczynkowego. Zasady przyznawania świadczenia urlopowego  uregulowane są tym samym aktem prawnym co działalność socjalna finansowana ze środków funduszu – ustawą o zfśs.

czytaj więcej »

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia pracownika dotyczy wyłącznie tych okresów zatrudnienia, w których praca o charakterze twórczym jest rzeczywiście wykonywana. Podwyższone koszty nie znajdują zastosowania m.in. do wynagrodzenia wypłacanego za czas urlopu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 kwietnia 2014 r. (nr ITPB2/415-61/14/IB)

czytaj więcej »

Dopuszczalny jest zapis regulaminowy o wypłacie nagrody w kilku transzach. Można również odroczyć jej wypłatę, określając nawet odległy termin. Natomiast postanowienia regulaminowe uzależniające prawo do nagrody od nieprowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej są nieważne. Zakaz konkurencji powinien bowiem wynikać z odrębnej umowy. Wyrok SN z 23 maja 2014 r. (sygn. akt II PK 273/13)

czytaj więcej »

Jeżeli organizatorem wyjazdu wakacyjnego dziecka poniżej 18. roku życia jest uprawniony podmiot, a sfinansowany wypoczynek pochodzi ze środków ZFŚS, takie wsparcie od pracodawcy jest zwolnione z PIT. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 czerwca 2014 r. (nr ITPB2/415-234/14/MN)

czytaj więcej »

Od 21 maja uszczegółowieniu uległy zapisy o odpowiedzialności pracodawcy, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją wierzytelności pieniężnej. Zdaniem ekspertów w nowych zapisach brakuje jednak istotnych informacji.

czytaj więcej »

Kierowcom zatrudnionym w transporcie zagranicznym, dysponującym miejscem do spania w pojazdach, którymi kierują, przysługuje ryczałt za noclegi. Zapewnienie miejsca do spania w kabinie kierowcy nie jest bowiem zapewnieniem bezpłatnego noclegu przez pracodawcę. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14)

czytaj więcej »

Klauzule wykonalności wydane po 7 lipca 2013 r. obowiązkowo muszą zawierać numery NIP lub PESEL dłużników albo wierzycieli, jednak w przypadku klauzul wydanych przed tą datą, brak numerów indentyfikacyjnych nie jest wadą, gdyż obowiązku podawania numerów w klauzulach wykonalności przed tą datą nie było. Uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego z 30 maja 2014 r. (sygn. akt III CZP 22/14)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony  2 czerwca 2014 r. Był na zwolnieniu lekarskim od 24 do 26 czerwca. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną 2.700 zł. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za przepracowaną część czerwca, jeżeli nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku, ponieważ od jego ostatniego zatrudnienia minęło ponad 2 miesiące (ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej)?

czytaj więcej »

Od kilku lat kwoty określone w skali podatkowej nie ulegają zmianie, w tym również kwota zmniejszająca podatek, w konsekwencji nie zmienia się kwota dochodu, która nie podlega PIT – zauważa rzecznik praw obywatelskich i prosi ministra finansów o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Pismo rzecznika praw obywatelskich z 27 maja 2014 r. (nr V.5 1 1.367.2014.AB)

czytaj więcej »

Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą na część etatu u swojego pracodawcy, zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że taki pracownik może przebywać na urlopie wypoczynkowym przez więcej niż 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym. Wyjaśnienia resortu pracy z 28 kwietnia 2014 r. na zapytanie poselskie nr 6509

czytaj więcej »

Wysokość obrotów jest kluczowa do ustalenia, czy przedsiębiorca delegujący pracowników za granicę zwykle prowadzi działalność w Polsce. Niskie obroty w Polsce wykluczają podleganie przez pracowników delegowanych polskim ubezpieczeniom społecznym. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2014 r. (sygn. akt II UK 565/13)

czytaj więcej »

W przypadku gdy wynagrodzenie określone w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika wynosi 150 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 czerwca 2014 r. (nr ITPB2/415-244/14/MU)

czytaj więcej »

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zdaniem pracodawców tak długi okres ochronny, zamiast zachęcać do zatrudniania osób po 50. roku życia, działa wręcz odwrotnie.

czytaj więcej »

wiper-pixel