WYDANIE ONLINE

Pracodawca może złożyć do centrum edukacji pracy i młodzieży wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników młodocianych i składek ZUS od takiego wynagrodzenia. Zwrotu tych kosztów mogą dokonywać Ochotnicze Hufce Pracy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą. Od 1 lipca 2014 r. refundacja ta stanowi dla pracodawcy pomoc de minimis.

czytaj więcej »

Przedłużone okresy rozliczeniowe funkcjonują już w wielu firmach. Jednak Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że nieprecyzyjność przepisów może być dla pracodawców źródłem poważnych problemów.

czytaj więcej »

Od 16 lipca osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są objęte 7-godzinną dobową i 35-godzinną tygodniową normą czasu pracy z mocy przepisów prawa. Pracodawca nie może już żądać od takiego zatrudnionego orzeczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy.

czytaj więcej »

Pozbawienie pracujących emerytów i rencistów prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie narusza zasad równości oraz sprawiedliwości społecznej. Oznacza to, że sporne przepisy są zgodne z konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 czerwca 2014 r. (sygn. akt P 6/12; Dz.U. z 2014 r. poz. 898)

czytaj więcej »

Pytanie: U pracodawcy obowiązują dwa terminy wypłaty wynagrodzeń – 25. dnia miesiąca wypłacane są wynagrodzenia zasadnicze, a 8. dnia następnego miesiąca – prowizje sprzedażowe. W dniu 8 lipca 2014 r. jeden z pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymał prowizję sprzedażową za czerwiec 2014 r. w wysokości 1.500 zł brutto, a w dniu 25 lipca 2014 r. otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.000 zł brutto. Wynagrodzenie pracownika jest zajęte na podstawie tytułu wykonawczego przesłanego przez komornika na pokrycie alimentów bieżących i zaległych. Pracownik nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2 oraz złożył wniosek o stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Jak należy naliczyć wysokość potrącenia z wynagrodzenia tego pracownika, jakie otrzymał w lipcu 2014 r.?

czytaj więcej »

Ustanie stosunku pracy wskutek śmierci pracownika nie zwalnia byłego pracodawcy z wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, do którego pracownik miałby prawo z tytułu niewykorzystanego corocznego urlopu. Prawo do takiego ekwiwalentu nie może także zależeć od wcześniejszego złożenia wniosku. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 czerwca 2014 r. w sprawie Gülay Bollacke przeciwko K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (sygn. akt C-118/13)

czytaj więcej »

Przepisy Kodeksu pracy wprost zezwalają na wykonywanie pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub dodatkowego urlopu na prawach macierzyńskiego) i urlopu rodzicielskiego. Nie odnoszą się natomiast do zatrudnienia w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego. Uznaje się, że nie można łączyć tego typu urlopu z pracą na etacie u pracodawcy, który go udzielił. Takie działania byłyby niezgodne z przeznaczeniem urlopu macierzyńskiego, którym jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz stworzenie dogodnych warunków do odzyskania przez pracownicę pełni sił po przebytym porodzie.

czytaj więcej »

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie zadań ze środków PFRON. Od 19 czerwca do wniosku nie trzeba dołączać oświadczenia, że nie jest się przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

czytaj więcej »

Osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nie stracą refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nieznacznie spóźnią się z opłaceniem należności do ZUS, ale zostaną one opłacone przed złożeniem do PFRON wniosku o refundację. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z 6 czerwca 2014 r.)

czytaj więcej »

Do Kodeksu postępowania cywilnego zostanie wprowadzony przepis, który umożliwi pracodawcom i organom rentowym udzielenie pełnomocnictwa procesowego także własnym pracownikom niebędącym radcami prawnymi. Chodzi o pracodawców posiadających zdolność sądową i procesową, ale niemających statusu osoby prawnej lub przedsiębiorcy. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (przyjęty przez rząd 24 czerwca 2014 r.)

czytaj więcej »

Od 2 lipca niektórzy pracownicy podmiotów leczniczych pracują dłużej – 7 godzin i 35 minut oraz przeciętnie 37 godzin i 55 minut w tygodniu. Aby pracodawca mógł zatrudniać pracowników w wyższych normach czasu pracy, musi jednak zmienić regulamin pracy lub dokonać wypowiedzeń zmieniających.

czytaj więcej »

Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą otrzymane przez pracowników odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Dotychczas zwolnione od podatku zostały tylko te rekompensaty wypłacane pracownikom, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2421)

czytaj więcej »

Od 1 lipca odszkodowanie za jednakowe uszczerbki na zdrowiu wynosi tyle samo dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Przy wyliczaniu odszkodowania stosowany będzie system wielokrotności, a nie stałe kwoty.

czytaj więcej »

Od 30 czerwca 2014 r. obowiązuje zmodyfikowany wzór wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej.

czytaj więcej »

Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan popierają planowane przez rząd zmiany, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenia społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie oczekują, że planowane rozwiązania uwzględnią interesy zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel