WYDANIE ONLINE

Wypłata świadczeń urlopowych przysparza pracodawcom problemy w niestandardowych przypadkach.  Wątpliwości nasuwają się szczególnie, gdy mamy do czynienia z sytuacjami nietypowymi, zdarzającymi się sporadycznie, jak na przykład brak środków finansowych na wypłatę świadczeń, zmiany reorganizacyjne w danym zakładzie pracy lub przejęcie pracowników przez innego pracodawcę.

czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy jest corocznym uprawnieniem pracowniczym. Pomimo nieobecności pracownika z powodu korzystania z wypoczynku od pracy, nie powinien on otrzymać niższego wynagrodzenia z tego powodu. Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował, a więc urlop jest traktowany jak okres przepracowany. Z kolei dopłaty do wypoczynku, które spełniają odpowiednie warunki i są finansowane z funduszu socjalnego, podlegają w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym. To 2 najważniejsze zasady obowiązujące w rozliczaniu tych świadczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania urzędu miasta jest zapis: „Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego”. Czy w związku z takim zapisem dodatek stażowy powinien być wliczany do podstawy zasiłku macierzyńskiego, czy też należy go wypłacać w pełnej wysokości za czas urlopu macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Już wkrótce informacje o niezdolności pracownika do pracy będą przekazane do ZUS i pracodawcy drogą elektroniczną. Pozwoli na to elektroniczny system wystawiania zwolnień lekarskich, którego wprowadzenie planowane jest w 2015 roku.

czytaj więcej »

Zakład zatrudnia ponad 70 osób. Pracownik z końcem lipca 2014 roku odchodzi z pracy w ramach zwolnień indywidualnych, z przyczyn ekonomicznych. Zakład przechodzi reorganizację i ten pracownik po zakończeniu stosunku pracy przejdzie na emeryturę (spełnia warunki do jej nabycia i już złożył wniosek w ZUS). Czy pracownikowi należy wypłacić dwie odprawy – jedną emerytalną na podstawie Kodeksu pracy i drugą – związaną ze zwolnieniami grupowymi? Jeżeli tak, to jak je obliczyć? Pracownik pracował u nas 12 lat, jego obecna pensja wynosi 4.000 zł, dodatek za staż pracy – 350 zł. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzysku oraz kwoty ulgi podatkowej.

czytaj więcej »

Objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej grupy osób, które w zawartej umowie nie zostały wskazane imiennie, przesądza o tym, że nie można przypisać im przychodu. Tym samym firma nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na PIT. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 maja 2014 r. (sygn. ILPB 1/415-132/14-2/TW )

czytaj więcej »

Zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas określony albo jej rozwiązanie przed terminem bez konkretnego uzasadnienia może być uznane za nadużycie prawa – czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego albo działanie w celu obejścia przepisów. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2014 r. (sygn. I PK 308/13)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje od 8.00 do 16.00. Pracodawca wysłał go na badanie lekarskie okresowe. Czy pracownikowi należy się cały dzień wolny na wykonanie tychże badań? Czy kończąc badania przykładowo o godzinie 15.00, powinien jeszcze wrócić w danym dniu na jedną godzinę do pracy?

czytaj więcej »

Pracownik może otrzymywać wynagrodzenie netto bez względu na wysokość podatku dochodowego. Wszelkie zobowiązania podatkowe z tego tytułu ma prawo pokrywać pracodawca z własnych środków. W takiej sytuacji wartość zapłaconego podatku jest przychodem dla pracownika. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 kwietnia 2014 r. (sygn. ITPB 2/415-69/14/RS)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w miesiącu przed zwolnieniem był zatrudniony w systemie podstawowym, codziennie od poniedziałku do piątku i otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.200 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 900 zł oraz zmienną premię regulaminową powiązaną z wynikami pracy. Od 14 czerwca 2014 r. pracownik został przywrócony do pracy na mocy wyroku sądowego. W czerwcu przyznano mu 450 zł premii regulaminowej powiązanej z wynikami pracy z części przepracowanej w tym miesiącu. Jak ustalić jego wynagrodzenie za czerwiec?

czytaj więcej »

Organizacje pracodawców przygotowały wspólne propozycje dotyczące umów terminowych oraz warunków rozwiązywania stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przejęciem pracowników w trybie art. 231 kp umorzono pożyczki udzielone pracownikom przez poprzedniego pracodawcę. Nowy pracodawca przejmuje wszelkie uprawnienia i obowiązki poprzedniego pracodawcy wobec pracowników. A co stanie się, gdy część pracowników nie zostanie przejęta w tym trybie, a nowy pracodawca zdecyduje się umorzyć im pozostałą do spłaty część pożyczki zaciągniętej u poprzedniego pracodawcy?

czytaj więcej »

Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta może przyznać bon stażowy. Stanowi on gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel