WYDANIE ONLINE

Pracodawca może złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy o zorganizowanie prac interwencyjnych lub robót publicznych, których warunki określa umowa zawarta z pracodawcą. Umowa ta określa m.in. terminy i wysokość refundowanych z FP przez starostę kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca może też otrzymać jednorazową refundację składek zapłaconych za skierowanego bezrobotnego. Refundacje te stanowią dla pracodawcy pomoc de minimis.

czytaj więcej »

Zasiłek opiekuńczy jest finansowany z ubezpieczenia chorobowego i podlega zaliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego też powinien zostać zaliczony w ciężar składek należnych za miesiąc, w którym pracodawca wypłaci pracownikowi wyrównanie zasiłku. Oznacza to, iż o kwotę wypłaconego wyrównania pracodawca pomniejszy wartość wpłaconych do ZUS składek.

czytaj więcej »

Wprowadzono nową okoliczność określającą niewypłacalność pracodawcy. Jest to wydanie postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Prezes zarządu naszej spółki rozpocznie za kilka tygodni naukę na studiach o kierunku zarządzanie i finanse przedsiębiorstw. Zapewni mu to zdobycie m.in. wiedzy teoretycznej i podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie analizy zjawisk finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Pozwoli to na opracowanie odpowiedniej dla przedsiębiorstwa strategii kosztów mającej znaczący wpływ na zachowanie naszej płynności finansowej. Czy wydatki na takie studia są dla spółki kosztem podatkowym?

czytaj więcej »

Zatrudniliśmy pracownika od 1 lipca 2014 r. na podstawie umowy na 3-miesięczny okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach podstawowego systemu czasu pracy. W dniu 25 lipca 2014 r. złożył on pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, gdyż nie chce kontynuować u nas zatrudnienia. Pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną 3.600 zł brutto. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za sierpień 2014 roku, jeśli umowa o pracę rozwiązuje się 9 sierpnia 2014 r., a pracownik przedstawił pracodawcy zwolnienie lekarskie na 5 dni, od 4 sierpnia do 8 sierpnia 2014 r.? Nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, przysługuje mu 5 dni urlopu.

czytaj więcej »

Osobą uprawnioną do odbioru przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora jest osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego

czytaj więcej »

W parlamencie toczą się prace nad przepisami przewidującymi wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych.

czytaj więcej »

Wypłaconego odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Celem takiego wydatku nie jest bowiem uzyskanie przychodu, ani zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r. (nr ITPB1/415-302/14/MP)

czytaj więcej »

Zasady opodatkowania świadczeń przekazywanych nieodpłatnie od pracodawcy takich jak pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia itp. pozostają bez zmian. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13; Dz.U. z 2014 r. poz. 947)

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Czy zasada ta obejmuje również dopłatę do wypoczynku, tzw. wczasy pod gruszą?

czytaj więcej »

ZUS przyzna zasiłek macierzyński ubezpieczonemu ojcu dziecka w sytuacji, gdy matka, która je urodziła, nie miała ubezpieczenia chorobowego i zmarła przy porodzie. Tak samo stanie się, gdy matka porzuciła dziecko lub stała się niezdolna do samodzielnej egzystencji. Ojciec otrzyma zasiłek pod warunkiem, że przerwie pracę lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

czytaj więcej »

„Wsteczne” aneksowanie umów o pracę tj. „uprawomocnienie” dokonanych faktycznie wcześniej – przez zawarciem porozumień zmieniających umowę o pracę – podwyżek płac pracowniczych jest skuteczne prawnie, o ile podwyżka dotyczyła zawartej i faktycznie wykonywanej umowy o pracę. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2014 r. (sygn. I PK 21/14)

czytaj więcej »

Czynny sędzia zatrudniony na zlecenie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu tego zlecenia, gdy nie ma innych podstaw do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, a stosunek służbowy sędziego nie jest odrębną podstawą do ubezpieczeń. Uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego z 9 lipca 2014 r. (sygn. I UZP 1/14)

czytaj więcej »

Interpretacje indywidualne można zaskarżyć do sądu. Może się jednak okazać, że sąd uchyli interpretację w całości, także w części, która była korzystna dla podatnika. Uchwała 7 sędziów NSA z 7 lipca 2014 r. (sygn. akt II FPS 1/14)

czytaj więcej »

wiper-pixel