WYDANIE ONLINE

Pracodawcy udostępniają pracownikom różnego rodzaju pozapłacowe świadczenia. Głównie chodzi o udział w imprezach integracyjnych, abonamenty medyczne, dodatkowe ubezpieczenia, szczepienia ochronne i dowóz do pracy. Od długiego czasu trwa dyskusja na temat skutku w podatku dochodowym takich świadczeń. Problem zawsze sprowadzał się do tego, czy pracownik otrzymuje podlegający opodatkowaniu przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Trybunał Konstytucyjny spróbował uporządkować tę sytuację w wyroku z 8 lipca 2014 r.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy 9 lipca (sygn. I PK 21/14) wydał wyrok, zgodnie z którym „wsteczne aneksowanie umów o pracę, tj. «uprawomocnienie» dokonanych faktycznie wcześniej – przed zawarciem porozumień zmieniających umowę o pracę – podwyżek płac pracowniczych jest skuteczne prawnie, o ile podwyżka dotyczyła zawartej i faktycznie wykonywanej umowy o pracę”. Wyrok ten zapadł w indywidualnej sprawie, niemniej może jednak mieć duże znaczenie dla pracowników i pracodawców.

czytaj więcej »

W ubiegłym roku inspektorzy PIP przeprowadzili niemal 90 tys. kontroli u ponad 61 tys. pracodawców. Najczęstszymi przewinieniami były zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, naruszenia w zakresie czasu pracy oraz nieterminowe wypłacanie wynagrodzenie za pracę.

czytaj więcej »

Od 7 sierpnia pracownicy powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. Środki na nagrody, a także na składki na ubezpieczenia społeczne od tych nagród, mają pochodzić ze środków Funduszu Pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może wliczać go do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dopóki decyzja o unieważnieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie stanie się ostateczna. Stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z 10 lipca 2014 r. (BON-I-52311-208-2-LK/2014)

czytaj więcej »

Utrzymanie obowiązku przekazywania ubezpieczonym informacji z raportów miesięcznych nie ma uzasadnienia w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r. systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ).

czytaj więcej »

Miesięczna renta uzyskana od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy może być jednorazowo podwyższona o kwotę utraconych korzyści. Chodzi o pieniądze, jakie pracownik mógłby uzyskać, gdyby nie doszło do wypadku, a pracownik nadal pracowałby u danego pracodawcy. Wyrok SN z 9 lipca 2014 r. (sygn. akt I PK 15/14)

czytaj więcej »

Obowiązek zapłaty podatku powstaje, gdy pracownik nie przebywa w podróży służbowej, a na pracodawcy nie ciąży ustawowy obowiązek finansowania wydatków noclegowych czy żywieniowych pracownika. Nie można tych zasad zmienić za pomocą zapisów w umowie o pracę. Dotyczy to także pracownika, z którego umowy o pracę wynika, że wyjazdy są nieodłącznym i stałym elementem wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Interpretacja indywidualna z 24 marca 2014 r. dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/1/415-142/14/BD)

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zatrudniła pracownika od 1 lipca 2014 r. na podstawie umowy o pracę na okres próbny, z wynagrodzeniem zasadniczym 2.100 zł brutto za pełny miesiąc pracy. Nasz nowy pracownik w pierwszym tygodniu pracy rozchorował się i przekazał swojemu przełożonemu informację, że leczenie potrwa tydzień. Jak naliczyć jego wynagrodzenie za lipiec, gdy dostarczył zwolnienie lekarskie od 4 do 11 lipca, a wcześniej nie pracował przez kilka miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został oddelegowany w podróż służbową. Zwrócił się do pracodawcy o refundację poniesionych przez siebie kosztów szczepienia ochronnego, leków i wizyty lekarskiej. Swoją decyzję dotyczącą tych badań i szczepień argumentował tym, że po przebytej poważnej chorobie jest narażony na różnego rodzaju infekcje. W jego ocenie ewentualna choroba utrudni wykonanie polecenia służbowego. Czy takie świadczenie może korzystać ze zwolnienia od podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zatrudnia pracownika w ramach dwóch stosunków pracy (1 etat i 1/4 etatu) dotyczących zupełnie innych obowiązków służbowych. W ramach ZFŚS pracownicy otrzymują, uzależnione od dochodów, dofinansowanie do wypoczynku, czyli „wczasy pod gruszą”. Regulamin ZFŚS stanowi: „Środki funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie i dofinansowywanie wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracownika oraz jego rodzinę raz w roku”, a także: „Wypłata dofinansowania do wypoczynku urlopowego przyznawanego ze środków funduszu na wypoczynek organizowany we własnym zakresie przysługuje uprawnionemu raz na rok pod warunkiem skorzystania przez pracownika z urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych”. Ponadto regulamin stwierdza, że: „Kwota dopłat do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej uzależniona jest od wielkości posiadanych środków i ustalana jest każdorazowo przez pracodawcę w uzgodnieniu z komisją socjalną na podstawie planu rocznego dochodów i wydatków funduszu. Plan ten w ciągu roku może zostać zmieniony w zależności od potrzeb”. Czy dofinansowanie przysługuje z każdej umowy o pracę, czyli w podwójnej wysokości?

czytaj więcej »

Możliwość podjęcia zatrudnienia w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego albo wychowawczego uzależniona jest od rodzaju urlopu, z którego korzysta rodzic lub opiekun dziecka. Rodzaj urlopu oraz podstawa zarobkowania mają też wpływ na zakres i charakter ubezpieczeń z tytułu dodatkowej pracy. Te dwa elementy decydują również o rodzaju dokumentów, które należy przekazać do ZUS, i sposobie ich wypełniania.

czytaj więcej »

Pytanie: Część pracowników i współpracowników podejmuje kształcenie, które będą mogli wykorzystać do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Wszystkie te osoby otrzymują dofinansowanie kosztów kształcenia. Wyższe dofinansowanie otrzymują osoby, które dokształcają się z inicjatywy pracodawcy. Osoby kształcące się otrzymują też wynagrodzenie z tytułu urlopu szkoleniowego. W jakich sytuacjach skorzystamy ze zwolnienia od podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy zamiar przekazać pracownikom środki finansowe związane z ponoszonymi przez nich wydatkami szkolnymi dla dzieci, np. zakup podręczników, zeszytów i innych artykułów szkolnych. Czy możemy sfinansować te świadczenia z ZFŚS? Jakie konsekwencje podatkowe się z tym wiążą?

czytaj więcej »

wiper-pixel