WYDANIE ONLINE

Wraz z końcem nauki zawodu młodociany uzyskuje status zwykłego pracownika, zatrudnionego na podstawie klasycznej umowy o pracę. Utrata statusu młodocianego nie skutkuje automatycznym rozwiązaniem z nim umowy o pracę czy jej wygaśnięciem. W takim przypadku stosunek pracy nawiązany w związku z zawarciem umowy zawartej na czas nieokreślony w celu przygotowania zawodowego trwa dalej, ale przestają obowiązywać już szczególne zasady dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych. Z tego powodu należy zmienić umowę w celu przygotowania zawodowego w zwykłą umowę o pracę (np. na mocy porozumienia stron).

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca nie dostosuje się do obowiązujących terminów przekazania środków, inspektor pracy może nałożyć na niego karę grzywny. Firma nie będzie mogła również wpisać spóźnionych odpisów w koszty uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy pracodawca spóźnia się z wystawieniem i przekazaniem PIT-8C czy PIT-11 albo nie odprowadza w terminie zaliczek na podatek, naraża się na wysokie kary finansowe określone w Kodeksie karnym skarbowym. Odpowiedzialności karnej podlega nie tylko sam płatnik, ale także osoba upoważniona na podstawie umowy m.in. do naliczania i wpłacania zaliczek. Kary mogą być dotkliwe, ale istnieje możliwość ich złagodzenia albo nawet uniknięcia.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie pracownika podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz odpowiednio dodatku funkcyjnego, dodatku za stopień lub tytuł naukowy oraz dodatku za wieloletnią pracę. Dodatek za wieloletnią pracę wynosi po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

czytaj więcej »

Zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem, a mimo to często praktykowane przez pracodawców. Dlatego też PIP apeluje o wprowadzenie skutecznych instrumentów prawnych, które egzekwowałyby zawieranie umów o pracę w warunkach wskazanych w przepisach.

czytaj więcej »

Firmy skarżą się, że ZUS podczas nasilonych w ostatnim czasie kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszcza się swobodnej interpretacji przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec przedsiębiorców. W związku z tym Konfederacja Lewiatan wystąpiła do prezesa ZUS o wnikliwą analizę działań kontrolerów ZUS.

czytaj więcej »

Od 1 sierpnia pracodawca ma 90 (wcześniej 30) dni od dnia zwolnienia żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej na złożenie wniosku. Zmieniła się również wysokość świadczenia.

czytaj więcej »

Od 1 sierpnia wprowadzono dla grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych dzielnic Warszawy widełki (od-do) dla wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego.

czytaj więcej »

Nawet nieskuteczne wezwanie do próby ugodowej może być uznane za wezwanie do zapłaty. W takim przypadku odsetki mogą być liczone od daty wezwania do próby ugodowej. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I PK 20/14)

czytaj więcej »

Pracodawca powinien w procesie wykazać, że przywrócenie do pracy zwolnionego dyscyplinarnie pracownika jest rzeczywiście nieuzasadnione, gdyż pracownik ten dopuścił się czynów obiektywnie będących ciężkimi naruszeniami obowiązków pracowniczych albo spowodował konflikt uniemożliwiający prawidłową pracę w zakładzie. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I PK 41/14 i I PK 42/14)

czytaj więcej »

Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z pracy w ramach zwolnień grupowych, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy (kompetencje, predyspozycje, umiejętności) pożądane przez pracodawcę. Możliwe jest odmienne potraktowanie pracowników w zakresie zatrudnienia, w tym wynagradzania. Musi jednak ono wynikać z uzasadnionej potrzeby, dla której dopuszcza się taką dyferencjację. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt III PK 126/13)

czytaj więcej »

Do końca tego roku rząd chce przyjąć projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony. Nowe regulacje będą obowiązywać prawdopodobnie za kilka miesięcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel