WYDANIE ONLINE

Większość zawieranych umów o dzieło jest w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obecnie, przy każdej kontroli, bardzo skrupulatnie bada te umowy i nader często wydaje decyzję o ich oskładkowaniu. Umowy o świadczenie usług stanowią bowiem tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

Od wielu lat pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami toczy się spór dotyczący powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w przypadku zapewnienia pracownikom dowozu do pracy. Uregulowanie tej kwestii znalazło się w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 2606).

czytaj więcej »

Uzyskane na podstawie ugody sądowej wynagrodzenie od byłego pracodawcy jest przychodem ze stosunku pracy. Dlatego też były pracownik, który w wyniku takiej ugody otrzymał zaległe wynagrodzenie, powinien wykazać je w zeznaniu rocznym i opodatkować z innymi dochodami. Interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 1 sierpnia 2014 r. (sygn. IBPBII /1/415-386/14/BJ)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca spóźnił się z dokonaniem odpisów na ZFŚS – zamiast do 30 września dokonał ich 15 października. Co z kosztami uzyskania przychodów i odsetkami?

czytaj więcej »

Wśród nowych projektów ustaw wniesionych do Sejmu jest propozycja nowelizacji Kodeksu pracy, zmieniająca zasady rekompensowania pracy w szóstym dniu tygodnia.

czytaj więcej »

Bez względu na przyczynę oraz sposób rozwiązania stosunku pracy płatnik składek zobowiązany jest do wywiązania się z kilku dodatkowych obowiązków. Przede wszystkim chodzi o wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracownika członków jego rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie można też zapomnieć o właściwym zakwalifikowaniu składkowym świadczeń pieniężnych i rzeczowych wypłacanych pracowników w związku z zakończeniem stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. przeprowadzi pod koniec roku zwolnienia monitorowane. Program odejść pracowników opłaca pracodawca, ale program zrealizuje agencja zatrudnienia. Czy w tym przypadku powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez pracowników, skoro pracodawca skorzystał z usług pośrednika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy wykonywali pracę w godzinach nadliczbowych w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu (były to przekroczenia dobowe). W firmie obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracodawca zdecydował, że nie będzie wypłacał wynagrodzenia, tylko rekompensuje pracę w godzinach nadliczbowych czasem wolnym. Jednak okazuje się, że są pracownicy, którym nie udzielono czasu wolnego i w związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego konieczne jest wypłacenie wynagrodzenia za dodatkową pracę. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem wypłacone będzie z wynagrodzeniem za sierpień, tj. 10 września. Czy płatność w takim terminie jest dopuszczalna? Czy wypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe powinno wchodzić do podstawy zasiłków chorobowych z wynagrodzeniem podstawowym za sierpień czy w poszczególnych miesiącach, w których godziny były przepracowane? Czy w przypadku doliczenia do poszczególnych miesięcy należy korygować wypłacone już zasiłki chorobowe, do których przyjęto podstawy z maja, czerwca i lipca? W jaki sposób wliczyć wypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe do podstawy urlopowej?

czytaj więcej »

Osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudniona na 1/2 etatu, może pracować 3,5 godziny dziennie i maksymalnie 17,5 godziny tygodniowo, przy czym dzienny wymiar czasu pracy takiej osoby nie może przekroczyć 7 godzin.

czytaj więcej »

Minimalną płacę dla cudzoziemców z wysokimi kwalifikacjami przewiduje projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. Zdaniem pracodawców to za dużo.

czytaj więcej »

Dokonywanie przez pracodawcę podwyżki wynagrodzenia za pracę bez potwierdzenia w umowie o pracę jest nieprawidłowe i wymaga zawarcia aneksu do tej umowy, nawet przyznającego podwyżkę wynagrodzenia z datą wsteczną. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 września 2014 r. (sygn. I PK 23/14)

czytaj więcej »

Byłemu sędziemu, który stał się niezdolny do pracy przed zrzeczeniem się urzędu, przysługuje zasiłek chorobowy w okresie dalszego trwania tej niezdolności po rozwiązaniu stosunku służbowego podobnie jak innym ubezpieczonym. Nie ma bowiem uzasadnienia dla innego, gorszego traktowania byłego sędziego niż pozostałych pracowników. Uchwała Sądu Najwyższego z 4 września 2014 r. (sygn. akt I U ZP 2/14)

czytaj więcej »

Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Obecnie maksymalna wysokość kary wynosi 2.800 zł. W przyszłym roku jej wysokość się nie zmieni.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie zatrudniamy wielu pracowników, którzy co jakiś czas są niezdolni do pracy i naliczamy im świadczenia chorobowe. Po raz pierwszy jednak otrzymaliśmy w sprawie naszego pracownika decyzję ZUS, że przez 6 miesięcy przysługuje mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik ten wyczerpał okres zasiłkowy 3 września 2014 roku i od 4 września przyznano mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Czy pracodawca musi uwzględnić wskaźnik waloryzacji ogłoszony przez ZUS do obliczenia tego świadczenia? W jaki sposób ustalić jego wysokość, gdy już wiadomo, że w kolejnym kwartale wysokość wskaźnika będzie poniżej 100? Jak powinno być uwzględnione na liście płac wypłacane świadczenie rehabilitacyjne tego pracownika?

czytaj więcej »

wiper-pixel