WYDANIE ONLINE

Wprowadzono korzystną dla pracowników zmianę. Zwolniono z opodatkowania podatkiem dochodowym są wypłaty odszkodowań lub zadośćuczynień dokonane na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Nowe zwolnienie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

czytaj więcej »

Pracodawcy mogą zdecydować o zakupie ubezpieczenia grupowego dla nie tylko dla swoich pracowników, ale także i współpracowników. Ubezpieczeni uzyskują z tego tytułu przychód, jeśli zostaną spełnione określone warunki. W ustaleniu faktu powstania przychodu pomoże z pewnością niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale też wydane interpretacje podatkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2014 r. zmieniliśmy wszystkim pracownikom zatrudnionym według stałej stawki godzinowej warunki zatrudnienia, wprowadzając stałą stawkę miesięczną. Zmiana nie objęła tylko pracowników przebywających na długookresowych absencjach związanych z chorobą, ciążą, urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi i bezpłatnymi. Z dniem 15 września 2014 r. wróciła do pracy pracownica, której nie zmieniono warunków pracy i płacy od 1 września, gdyż przebywała na kilkuletnim urlopie bezpłatnym. W związku z tym, że jej powrót nastąpił w trakcie miesiąca, ustalono, że będzie ona wynagradzana stałą stawką miesięczną od 1 października 2014 r., a do końca września jej wynagrodzenie będzie wypłacone według stawki godzinowej, która wynosiła 12 zł brutto za 1 godzinę pracy. Pod koniec września br. okazało się, że we wrześniu pracowała ona przez 6 godzin w jedną niedzielę (28 września 2014 r. po naliczeniu i wypłacie listy płac za wrzesień, gdyż wynagrodzenie płacimy do 26. każdego miesiąca z dołu), za którą nie otrzyma do końca okresu rozliczeniowego dnia wolnego i tym samym pracodawca wypłaci jej rekompensatę za pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy jako wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny. W jaki sposób należy dokonać takiego rozliczenia, gdy dodatkowa praca była wykonana we wrześniu, a wypłata będzie w październiku 2014 roku? Od 1 października 2014 r. pracownica otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.080 zł brutto. W naszej firmie obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

czytaj więcej »

Posłowie sejmowej podkomisji ds. rynku pracy zaproponowali, by zmiany w zakresie oskładkowania umów zleceń zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., zamiast – jak zakłada projekt ustawy – w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia nowych przepisów.

czytaj więcej »

Wprowadzenie grupowego wniosku o interpretację pozwoli wyjaśnić wątpliwości dotyczące transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów. Ministerstwo Finansów liczy, że taki rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia liczby wniosków interpretacyjnych w analogicznych sprawach.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował dane z kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2014 roku. Niemal 24 tysięcy osób niesłusznie pobierało zasiłek chorobowy.

czytaj więcej »

1 października 2014 r. – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1233) 9 października 2014 r. – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1244). 1 stycznia 2015 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220). Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego Ubezpieczony nie może pozostawać jednocześnie w systemach ubezpieczeń społecznych dwóch różnych państw członkowskich UE i nie może z tego tytułu pobierać świadczeń z dwóch instytucji ubezpieczeniowych jednocześnie. Postanowienie składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 17 września 2014 r. (sygn. II UZP 2/14) Nauczyciel nie może jednocześnie pozywać szkoły o przywrócenie do pracy, żądając uznania bezskuteczności złożonego wypowiedzenia stosunku pracy i składać wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Uchwała Sądu Najwyższego z 18 września 2014 r. (sygn. III PZP 3/14)

czytaj więcej »

Osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem przysługuje prawo do skróconego czasu pracy. W przypadku jednak uzyskania zgody lekarza osoby te mogą pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Objęcie tych pracowników szczególną ochroną w zakresie czasu pracy nie może prowadzić do ich pokrzywdzenia w zakresie wynagrodzenia. Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z 29 sierpnia 2014 r. (znak: GNP-306-023-102-1/14)

czytaj więcej »

Jeśli stroną zawieranej z osobami fizycznymi umowy zlecenia lub o dzieło jest gmina, wówczas jest ona płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji, gdy stroną zawieranych umów jest urząd gminy, wówczas gmina nie występuje w roli płatnika. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB1/415-446/14-5/AG)

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 31 sierpnia 2014 r. zmarła pracownica naszej firmy, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od ponad ośmiu lat. Pozostawiła ona męża i niepełnoletnią (12-letnią) córkę. W jaki sposób mamy rozliczyć odprawę pośmiertną dla tej pracownicy, gdy lista płac za sierpień została wypłacona w dniu 27 sierpnia 2014 r.? Pracownicy tej nie przysługuje żadne dodatkowe świadczenie ze stosunku pracy, poza odprawą pośmiertną, gdyż wykorzystała ona już 20 dni urlopu wypoczynkowego za 2014 rok, więc pracodawca nie ma obowiązku wypłacić ekwiwalentu pieniężnego. Czy z tej dodatkowej wypłaty, którą też musimy zrealizować, należy złożyć informację do urzędu skarbowego (a jeżeli tak, to na jakim formularzu)?

czytaj więcej »

W porównaniu do 2014 roku płaca minimalna w przyszłym roku będzie wyższa o 70 zł. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w kolejnym roku pracy zarobi bowiem co najmniej 1.750 zł.

czytaj więcej »

Niektóre formularze podatkowe, jak PIT-37, PIT-36 oraz PIT-38 i PIT-40, będą miały nowe wersje – zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Przesyłanie bez zezwolenia pracodawcy bazy danych klientów przez pracownika na swój prywatny adres e-mailowy stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Uzasadnia to zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia z jego winy. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2014 r. (sygn. II PK 49/14)

czytaj więcej »

Pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego urlop wypoczynkowy udzielany jest w wymiarze proporcjonalnym. Zasadę tę należy stosować również do dodatkowego urlopu wypoczynkowego udzielanego osobom niepełnosprawnym. Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 8 września 2014 r. na pytanie Redakcji Portalu Kadrowo-Płacowego

czytaj więcej »

Wydatki ponoszone w ramach organizowanych szkoleń produktowych na usługę hotelową dla artystów, koszty programu artystycznego to reprezentacja. Nie mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 sierpnia 2014 r. (nr ILPB3/423-309/13/14-S/JG)

czytaj więcej »

wiper-pixel