WYDANIE ONLINE

Jeżeli pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od zadośćuczynień lub odszkodowań wypłaconych pracownikowi na podstawie układu zbiorowego, porozumienia zbiorowego, regulaminu lub statutu, nie musi korygować swoich rozliczeń z fiskusem. Pomimo tego że te przychody pracownika zostały z mocą wsteczną zwolnione z opodatkowania.

czytaj więcej »

Chcąc nie dopuścić do nadpłaty zasiłku opiekuńczego, podmioty wypłacające to świadczenie muszą na bieżąco sprawdzać, czy dana osoba nie wykorzystała już limitu dni, za które zasiłek przysługuje oraz prawidłowo ustalić podstawę jego wymiaru. Konieczność sprawdzania limitów oraz obliczanie podstaw świadczeń to zagadnienia, które generują najwięcej wątpliwości u płatników i są przyczyną największej liczby błędów stwierdzanych przez ZUS.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który sfinansuje pracownikom nieobowiązkowe badania analityczne krwi, wydane sumy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 września 2014 r. (nr ITPB3/423-258/14/PS)

czytaj więcej »

1.093,93 zł – tyle w 2015 roku wyniesie odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej kwota, stanowiąca podstawę naliczenia odpisów, już czwarty rok z rzędu będzie zamrożona.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował nowe formularze podatkowe, które będą zawierały pouczenie o możliwości składania ich w drodze elektronicznej. Zmiany będą obowiązywać płatników oraz podmioty niebędące płatnikami, a także biura rachunkowe pośredniczące w składaniu tych dokumentów.

czytaj więcej »

Obecnie ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. Ojciec, nawet jeśli pracował i opłacał składki, nie może z niego skorzystać. Jego prawo do urlop wynika bowiem z uprawnień matki. Wkrótce ma to się zmienić.

czytaj więcej »

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia (najwyżej jednak do 1 miesiąca). Powoduje to wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Wysyłając pracownika w podróż służbową pracodawca może zapewnić mu wyżywienie w trakcie jej trwania. Przepisy ustawy o PIT przewidują zwolnienie od podatku należności z tytułu podróży służbowych do wysokości określonych limitów. Jednak biorąc pod uwagę stanowisko Trybunału Konstytucyjnego należy się zastanowić, czy należności z tytułu podróży służbowej w ogóle są przychodem dla pracownika.

czytaj więcej »

Pracownik musi zwrócić wynagrodzenie lub inne świadczenia pieniężne uzyskane od pracodawcy, jeżeli otrzymał je w na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, który został później uchylony przez Sąd Najwyższy. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 września 2014 r. (sygn. II CSK 779/13)

czytaj więcej »

Zaliczenie wspólników jednoosobowych spółek z o.o. do osób prowadzących działalność pozarolniczą i obciążenie ich z tego tytułu obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne jest zgodne z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 września 2014 r. (sygn. SK 4/12)

czytaj więcej »

Umowa o pracę  na czas określony zawarta na okres dłuższy niż 24 miesiące pod rządami ustawy antykryzysowej z 2009 r. jest umową na czas nieokreślony. Uchwała Sądu najwyższego z 23 września 2014 r. (sygn. III PZP 2/14)

czytaj więcej »

Wypłacone przez przedsiębiorstwo odszkodowanie na rzecz byłego prezesa z tytułu nieprawidłowego rozwiązania z nim umowy o zarządzanie miało związek z uzyskanym przychodem. W konsekwencji spółka może taki wydatek zaliczyć do  kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 sierpnia 2014 r. (nr ILPB3/423-101/11/14-S/EK)

czytaj więcej »

Organy podatkowe mają obowiązek wydać interpretację nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku. Jeśli tego nie zrobią, dzień po upływie wymaganego terminu uznaje się, że została wydana tzw. interpretacja milcząca. Wczoraj Trybunał orzekł, że przepisy w tym względzie są zgodne z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 września 2014 r. (sygn. akt K 49/12)

czytaj więcej »

Odsetki od składek do OFE Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego od 1 października do 31 grudnia 2014 r. 4,51%

czytaj więcej »

Powierzenie innych obowiązków na czas do 3 miesięcy jest poleceniem służbowym które pracownik musi wykonać Nie ma ono nic wspólnego z wypowiedzeniem zmieniającym umowę o pracę. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2014 r. (sygn. III PK 138/13)

czytaj więcej »

wiper-pixel