WYDANIE ONLINE

Wśród świadczeń na rzecz pracowników zwolnieniem od podatku objęto m.in. te z nich, które przysługują na podstawie przepisów BHP. Dotyczy to także okularów i soczewek kontaktowych, jeśli pracodawca ma obowiązek ich zapewnienia pracownikowi.

czytaj więcej »

Działania, takie jak zmiana stanowiska pracy na niżej wynagradzane, ograniczenie czasu pracy na danym stanowisku lub zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nie zawsze będą oznaczały dla pracowników obniżenie otrzymywanej pensji. W niektórych przypadkach ustawodawca zagwarantował im otrzymywanie poborów na dotychczasowym poziomie poprzez przyznanie im prawa do otrzymywania dodatku wyrównawczego.

czytaj więcej »

W przypadku gdy rekompensata pieniężna za pranie odzieży roboczej przysługuje na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, to wypłacony pracownikowi zwrot kosztów jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2014 r. (nr IBPBII/1/415-471/14/MK)

czytaj więcej »

W przyszłym roku pracodawca będzie mógł otrzymać z akt sprawy zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Taki zapis pozwoli dokładnie zapoznać się z przebiegiem posiedzenia i może okazać się niezwykle pomocny przy sporządzaniu środka odwoławczego.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Trybunału Konstytucyjnego skargę dotyczącą zbyt niskiej kwoty zwalniającej z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Pismo RPO w piśmie z 3 października 2014 r. (nr V .5 11.868.2014.ST)

czytaj więcej »

Żołnierz zawodowy, który po 15 latach służby uprawniającej do przejścia na emeryturę, zdecyduje się pozostać w szeregach armii, otrzyma wyższy dodatek za długoletnią służbę wojskową – nawet do 35% uposażenia zasadniczego.

czytaj więcej »

Wydatki związane z realizacją oraz obsługą programu zachęcającego członków i pełnomocników zarządu do uzyskiwania lepszych wyników firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 czerwca 2014 r. (nr ILPB3/423-132/14-2/JG)

czytaj więcej »

NSA wskazał przede wszystkim, że organizator stażu nie jest pracodawcą, nie mamy tutaj również do czynienia z zatrudnieniem, a z formą aktywizacji osób bezrobotnych. Oznacza to, że pomiędzy organizatorem stażu a osobą bezrobotną nie ma żadnej umowy, tę bowiem zawierają dyrektor PUP z organizatorem stażu. Wyrok NSA z 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt I OSK 135/13)

czytaj więcej »

Ryczałt za noclegi przysługuje kierowcom zatrudnionym w transporcie zagranicznym, którzy dysponują nawet odpowiednio wyposażonym miejscem do spania w pojazdach którymi kierują – także gdy żądania dotyczące wypłat ryczałtów dotyczą okresu, gdy obowiązywało stare rozporządzenie o podróżach służbowych z 2002 r. Uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego z 7 października 2014 r. (sygn. akt I PZP 3/14)

czytaj więcej »

ZUS musi doręczyć obojgu małżonkom decyzję w sprawie objęcia hipoteką przymusową nieruchomości wspólnej dłużnika składkowego i jego małżonka, w przeciwnym wypadku hipoteka nie będzie wpisana do księgi wieczystej. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 10 października 2014 r. (sygn. III CZP 28/14)

czytaj więcej »

Osoby oddelegowane do pracy w innej miejscowości, którym szef zapłaci za lokum, nie uzyskują z tego tytułu przychodu. Wyrok NSA z 19 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2280/12 i II FSK 2281/12)

czytaj więcej »

Od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi naukowemu mającemu miejsce zamieszkania za granicą czasowo przebywającemu w Polsce polski płatnik nie musi potrącać zaliczki na podatek. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 września 2014 r. (sygn. ITPB2/415-636/14/MU)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na pół etatu z kwotą brutto 1.200 zł miesięcznie. Jest to kwota większa od połowy minimalnego wynagrodzenia. Przysługują mu normalne koszty uzyskania oraz ulga podatkowa. Nie posiada żadnych potrąceń z tytułu PZU itp. Wynagrodzenie płatne jest 28. dnia każdego miesiąca za przepracowany miesiąc. Dodatkowo każdego miesiąca otrzymujemy premię uznaniową i jest ona płatna na początku miesiąca za miesiąc poprzedni. Jest to z reguły 25% wynagrodzenia zasadniczego. W tym przypadku będzie to 300 zł brutto. Zatem z reguły są to dwie wypłaty w miesiącu. Proszę o informację w jaki sposób należy liczyć potrącenia komornicze niealimientacyjne.

czytaj więcej »

Udział w spotkaniu firmowym, czy też szkoleniu nie generuje dla pracowników przychodu podlegającego PIT. Takie wnioski wynikają z lipcowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dlatego nie ma już potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie – postanowił siedmioosobowy skład NSA. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2014 r. (sygn. akt FPS 6-7/14)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik chorował w okresie od 16 do 20 czerwca 2014 r. Podstawę wymiaru należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od czerwca 2013 r. do maja 2014 r. We wrześniu 2014 r. pracownikowi przyznano podwyżkę ze skutkiem od 1 lipca 2014 r. W okresie od 3 do 9 września 2014 r. stał się on ponownie niezdolny do pracy z powodu niedyspozycji zdrowotnej.

czytaj więcej »

Generalnie, to na płatniku składek spoczywa obowiązek pilnowania, czy kwota graniczna (w 2014 roku jest to 112.380 zł) nie została przekroczona. Jeżeli jednak dana osoba ma kilku płatników składek, obowiązek ten przechodzi na ubezpieczonego. W takiej sytuacji to on jest zobowiązany do pilnowania, czy jego dochody nie przekraczają rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Jeżeli tak się zdarzy, musi powiadomić o tym wszystkich swoich płatników.

czytaj więcej »

wiper-pixel