Zasiłki przy zleceniach w 2016 roku. Umowy zawarte na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Przepisy nie ograniczają ani nie wskazują, na jak długo można zawrzeć umowę zlecenia – jest to całkowicie zależne od woli stron tej umowy, czas jej trwania nie jest limitowany, ale warto mieć na uwadze, że w praktyce przyjmuje się, że umowy zlecenia nie powinny być zawierane na czas nieokreślony. W tym numerze skupimy się na kilku aspektach tych umów: kosztach osobowych, rozliczaniu zasiłków oraz ich porównaniu do świadczeń przysługujących pracowników, a także poprawnym zawieraniu umów zlecenia z własnym pracownikiem, który przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Zasiłek zleceniobiorcy oblicza się inaczej niż zasiłek pracownika

Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni, natomiast zleceniobiorca po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okres wyczekiwania (oczekiwania) na prawo do zasiłku w przypadku zleceniobiorcy jest zatem dłuższy. To tylko jedna z wielu różnic w rozliczaniu choroby między zleceniobiorcami a pracownikami.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem przebywającym na urlopach rodzicielskich

Umowa zlecenia wyróżnia się stosunkowo niskimi kosztami osobowymi przedsiębiorstwa. Tak jest jednak tylko w niektórych przypadkach, gdyż rozlicza się ją w zależności od m.in. wieku zleceniobiorcy, tego, czy posiada inny tytuł obowiązkowych ubezpieczeń społecznych lub też czy nie zawarliśmy umowy zlecenia z osobą, z którą wcześniej zawarto umowę o pracę w tym samym zakładzie pracy. Umowa zlecenia zawsze będzie opodatkowana, ale to w jaki sposób zleceniodawca będzie naliczał od niej składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zależy od tzw. statusu zleceniobiorcy.