Zaliczka na podatek z tytułu wpłaty do PPK – w jakim terminie

Zaliczka na podatek z tytułu wpłaty do PPK – w jakim terminie

Pytanie: Umowa o prowadzenie PPK zostanie podpisana 10 listopada 2020 r. Wynagrodzenie za listopad 2020 r. zostanie wypłacone 10 grudnia 2020 r. Pracodawca ma czas na przekazanie wpłat do instytucji finansowej w okresie od 11 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. W okresie od 11 do 31 grudnia 2020 r. nie ma wypłat wynagrodzeń, a kolejna wypłata to 10 stycznia 2021 r. (za grudzień 2020 r.). Kiedy należy pobrać zaliczkę na podatek z tytułu dopłat pracodawcy do programu PPK z listy płac za listopad 2020 r.?

Wypłaty i zwrot środków gromadzonych w PPK

Wypłaty i zwrot środków gromadzonych w PPK – przygotuj się na pytania ze strony swoich pracowników

Podstawowym celem tworzenia PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Warto wiedzieć, na jakich zasadach oraz w jaki sposób będzie można w przyszłości skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. Sprawdź, o co może Cię spytać Twój pracownik.

Od jakich składników wynagrodzenia obliczamy składkę na PPK – lista płac

Od jakich składników wynagrodzenia obliczamy składki na PPK – przykładowa lista płac

Składki na PPK obliczane są i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Nalicza się od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, a nie przysługującego za dany miesiąc. Oznacza to, że dla naliczenia składek na PPK kluczowa jest data wypłaty danego składnika wynagrodzenia. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

Wpłaty na PPK a podatek dochodowy i koszty pracodawcy – odpowiedzi na 10 pytań

Wpłaty na PPK a podatek dochodowy i koszty pracodawcy – odpowiedzi na 10 pytań

Wpłaty na PPK, zwłaszcza w części finansowanej przez podmiot zatrudniający wywołują określone skutki w podatku dochodowym. Przekonaj się, jak wpłaty na PPK wpływają na przychód uczestnika programu oraz jaki jest zakres przedmiotowego zwolnienia od podatku. Poznaj zasady zaliczania wpłat do PPK do kosztów uzyskania przychodów.

Wpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorcy – lista płac

Wpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorcy – przykładowa lista płac

Do ustalania podstawy wpłat do PPK trzeba stosować zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z pewnymi wyłączeniami. Sprawdź, z jakimi. W przypadku zleceniobiorców wartość wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę podlega uwzględnieniu przy wyliczaniu kosztów uzyskania przychodu. To druga ważna zasada, o której musisz pamiętać.

Wpłaty do PPK przy autorskich kosztach uzyskania przychodu – lista płac krok po kroku

Wpłaty do PPK przy autorskich kosztach uzyskania przychodu – lista płac krok po kroku

Przy rozliczaniu wpłat do PPK opłacanych ze środków zakładu pracy nie wolno stosować 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Trzeba przy tym pamiętać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie wchodzą do podstawy wymiaru składek zusowskich, lecz stanowią dla zatrudnionej osoby opodatkowany przychód, który powstaje w miesiącu, w którym wpłata do PPK faktycznie jest przekazywana do wybranej instytucji finansowej. Sprawdź, jak sporządzić listę płac za pracownika, któremu przysługuję 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.

Naliczanie i rozliczanie wpłat do PPK wraz z kalkulatorem PPK – odpowiedzi na 20 pytań

Naliczanie i rozliczanie wpłat do PPK

Wpłaty podstawowe, a także – jeśli je zadeklarowano – wpłaty dodatkowe do PPK są finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. Poznaj terminy, obowiązki pracodawcy i sprawdź, jak rozliczać wpłaty z ZUS i urzędem skarbowym.

Wynagrodzenie minimalne razem ze składkami do PPK

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021 na listach płac razem ze składkami do PPK i bez składek do PPK

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość wynagrodzenia za cały miesiąc pracy pracownika pełnoetatowego nie może być niższa niż 2.800,00 zł brutto. Jest to o 200 zł więcej niż w roku 2020. To efekt zmiany ustawowej płacy minimalnej, której poziom wpływa nie tylko na inne składniki pensji, które są wyliczane na bazie wynagrodzenia minimalnego, ale również m.in. na kwoty wolne od potrąceń czy najniższą podstawę świadczeń chorobowych. Sprawdź, jak rozliczać listy płac w zależności od tego, czy pracownik jest uczestnikiem PPK czy też nie.

Wpłaty na PPK w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy

Wpłaty na PPK można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów memoriałowo, jeżeli pracodawca wpłaci je w terminie przewidzianym w ustawie o PPK. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.500.2019.1.SK).

Wpłaty na PPK jako koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej

Wpłaty na PPK jako koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej

Wpłaty na PPK stanowią koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej podlegający odliczeniu przez pracodawcę od podstawy opodatkowania. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2020 r. (0111-KDIB1-3.4010.319.2020.2.APO).