Wpłaty na PPK a podatek dochodowy i koszty pracodawcy – odpowiedzi na 10 pytań

Wpłaty na PPK a podatek dochodowy i koszty pracodawcy – odpowiedzi na 10 pytań

Wpłaty na PPK, zwłaszcza w części finansowanej przez podmiot zatrudniający wywołują określone skutki w podatku dochodowym. Przekonaj się, jak wpłaty na PPK wpływają na przychód uczestnika programu oraz jaki jest zakres przedmiotowego zwolnienia od podatku. Poznaj zasady zaliczania wpłat do PPK do kosztów uzyskania przychodów.

Wpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorcy – lista płac

Wpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorcy – przykładowa lista płac

Do ustalania podstawy wpłat do PPK trzeba stosować zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z pewnymi wyłączeniami. Sprawdź, z jakimi. W przypadku zleceniobiorców wartość wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę podlega uwzględnieniu przy wyliczaniu kosztów uzyskania przychodu. To druga ważna zasada, o której musisz pamiętać.

Wpłaty do PPK przy autorskich kosztach uzyskania przychodu – lista płac krok po kroku

Wpłaty do PPK przy autorskich kosztach uzyskania przychodu – lista płac krok po kroku

Przy rozliczaniu wpłat do PPK opłacanych ze środków zakładu pracy nie wolno stosować 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Trzeba przy tym pamiętać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie wchodzą do podstawy wymiaru składek zusowskich, lecz stanowią dla zatrudnionej osoby opodatkowany przychód, który powstaje w miesiącu, w którym wpłata do PPK faktycznie jest przekazywana do wybranej instytucji finansowej. Sprawdź, jak sporządzić listę płac za pracownika, któremu przysługuję 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.

Naliczanie i rozliczanie wpłat do PPK wraz z kalkulatorem PPK – odpowiedzi na 20 pytań

Naliczanie i rozliczanie wpłat do PPK wraz z kalkulatorem PPK – odpowiedzi na 20 pytań

Wpłaty podstawowe, a także – jeśli je zadeklarowano – wpłaty dodatkowe do PPK są finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. Poznaj terminy, obowiązki pracodawcy i sprawdź, jak rozliczać wpłaty z ZUS i urzędem skarbowym.

Wynagrodzenie minimalne razem ze składkami do PPK

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021 na listach płac razem ze składkami do PPK i bez składek do PPK

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość wynagrodzenia za cały miesiąc pracy pracownika pełnoetatowego nie może być niższa niż 2.800,00 zł brutto. Jest to o 200 zł więcej niż w roku 2020. To efekt zmiany ustawowej płacy minimalnej, której poziom wpływa nie tylko na inne składniki pensji, które są wyliczane na bazie wynagrodzenia minimalnego, ale również m.in. na kwoty wolne od potrąceń czy najniższą podstawę świadczeń chorobowych. Sprawdź, jak rozliczać listy płac w zależności od tego, czy pracownik jest uczestnikiem PPK czy też nie.

Wpłaty na PPK w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy

Wpłaty na PPK można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów memoriałowo, jeżeli pracodawca wpłaci je w terminie przewidzianym w ustawie o PPK. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.500.2019.1.SK).

Wpłaty na PPK jako koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej

Wpłaty na PPK jako koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej

Wpłaty na PPK stanowią koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej podlegający odliczeniu przez pracodawcę od podstawy opodatkowania. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2020 r. (0111-KDIB1-3.4010.319.2020.2.APO).

Wpłaty do PPK za dobrowolnie ubezpieczonego zleceniobiorcę, który jest już zapisany do PPK

Pytanie: Zleceniobiorca, który nie miał żadnych innych tytułów do ubezpieczeń, był objęty PPK i były za niego dokonywane wpłaty. Teraz podjął zatrudnienie w innej firmie na podstawie umowy o pracę (zarabia tam powyżej minimalnego wynagrodzenia), a zatem składki od zlecenia będą dobrowolne. Czy powinniśmy za tę osobę nadal odprowadzać wpłaty na PPK? Czy aby taki obowiązek (lub możliwość) istniał, dana osoba nie musi być ubezpieczona obowiązkowo?

Wpłata pracodawcy na PPK – czy będą koszty 50%?

Pytanie: Zatrudniamy własnego pracownika dodatkowo na umowę o dzieło z kosztami uzyskania przychodu 50%. Umowa ta będzie podlegała pod PPK, ponieważ, jest zawarta z własnym pracownikiem, a to skutkuje jej pełnym oskładkowaniem i tym samym podleganiem pod PPK. Czy od takiego przychodu należy naliczyć 50% koszty uzyskania? Czy na PIT-11 wykazać w pozycji przeznaczonej dla umów o dzieło z prawami autorskimi?

Wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK a złożona wcześniej deklaracja o wpłatach dodatkowych

Pytanie: Pracownik objęty PPK zadeklarował wpłaty dodatkowe. Po kilku miesiącach złożył deklarację o rezygnacji z wpłat. Czy taka deklaracja obejmuje wszystkie wpłaty, czy tylko wpłaty obowiązkowe, a dodatkowe nadal są dokonywane? Jeżeli deklaracja powoduje, że nie dokonuje się żadnych wpłat, to czy po jej odwołaniu pracownik, który chce, by wpłaty dodatkowe były znowu odprowadzane, musi ponownie złożyć deklarację ich odprowadzania?