Jak ustalić wartość zasiłku chorobowego dla menadżera, który u poprzedniego płatnika przekroczył roczną podstawę wymiaru składek ZUS

Od 1 września 2017 r. zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze kontraktu menedżerskiego, dla której umowa ta stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Za każdy miesiąc pracy w ramach kontraktu menedżerowi przysługuje wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości wynoszącej 24.000 zł. Przed rozpoczęciem pracy u nas menedżer był zatrudniony od stycznia do 31 sierpnia bieżącego roku na podstawie umowy o pracę w innej firmie i przekroczył tam roczną podstawę wymiaru składek ZUS obowiązującą w 2017 r. (127.890 zł), na potwierdzenie czego złożył oświadczenie. W efekcie w naszej spółce od początku trwania kontraktu nie naliczamy składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Na początku października menedżer stał się niezdolny do pracy wskutek choroby. Od 1 września przystąpił on do ubezpieczenia chorobowego, dlatego też nabył prawo do zasiłku chorobowego za okres od 2 do 20 października (19 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru. Czy prawidłowo ustaliliśmy podstawę wymiaru zasiłku w kwocie 10.396,39 zł i wartość zasiłku chorobowego za 19 dni w kwocie 5.267,56 zł, na podstawie wynagrodzenia wypłaconego menedżerowi za wrzesień, które obrazuje załączona kartoteka płacowa.

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przy zmiennych składnikach płacowych

Stan faktyczny: Jesteśmy pracodawcą jednostki samorządowej. Zatrudnieni w naszej jednostce samorządowej pracownicy, oprócz wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości, mają prawo do dodatku za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i który następnie wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przy czym dodatek ten przysługuje za dni, za które pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Zasady wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Jak skorygować błędy przy naliczaniu zasiłków, odpraw i nagród

Sprawdź, jakich błędów unikać przy rozliczeniach z ZUS i fiskusem, gdy naliczamy różnego rodzaju świadczenia dla pracowników. A jeśli zdarzy się już błąd, możesz go w prosty sposób skorygować. Wystarczy, że skorzystasz z poniższych wskazówek.

Jak rozliczyć nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną przyznawaną w formie pieniężnej i rzeczowej

Z 30 września 2017 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem, wynagradzanym stałą stawką miesięczną 3850 zł, spełniającym warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem od 1 października 2017 r. na emeryturę, wypłacając mu pieniężną odprawę emerytalną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, obliczanego jak ekwiwalent za urlop, w kwocie 3850 zł. Na podstawie obowiązujących w naszej spółce przepisów płacowych, pracownikom odchodzącym na emeryturę – oprócz pieniężnej odprawy emerytalnej – w wysokości przewidzianej przepisami Kodeksu pracy, przysługuje odprawa emerytalna w formie rzeczowej w postaci zegarka o określonej w regulaminie wynagradzania wartości, która w przypadku pracownika wyniosła 1.200 zł. Przekazany pracownikowi zegarek stanowi zatem integralną cześć odprawy emerytalnej.