Jak skorygować listę płac za sierpień 2019 r. w związku z nieprawidłowym naliczeniem podatku (podatek zerowy)

Pytanie:

Na początku sierpnia 2019 roku pracownik w wieku 25 lat złożył oświadczenie do celów stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Pracownik oświadczył w nim, że uzyskane przez niego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT nie przekroczą w 2019 r. kwoty 35.636,67 zł i będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku. Pracownik cały sierpień był niezdolny do pracy
wskutek choroby z tytułu wypadku przy pracy, jakiemu uległ w lipcu 2019 r., wobec czego w terminie wypłaty wynagrodzenia za sierpień, tj. w dn. 30 sierpnia, wypłaciliśmy mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego za 31 dni sierpnia (pracodawca jest płatnikiem zasiłków). Jednocześnie przez cały sierpień pracownik dysponował samochodem służbowym o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3 wykorzystywanym przez niego także do celów prywatnych. Z tego tytułu ustaliliśmy
pracownikowi przychód ryczałtowy z nieodpłatnego świadczenia w kwocie 400 zł (pomimo niezdolności do pracy pracownik cały czas korzysta z samochodu służbowego). Do całego uzyskanego przychodu, obejmującego wartość wypłaconego zasiłku oraz przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia zastosowaliśmy zwolnienie od podatku. W efekcie wypłaciliśmy
pracownikowi zasiłek chorobowy, bez pomniejszania go o zaliczkę na podatek dochodowy, ale pomniejszając o składki ZUS i składkę zdrowotną naliczone od wartości nieodpłatnego świadczenia. Czy postąpiliśmy prawidłowo, wypłacając pracownikowi za sierpień kwotę 4.372,52 zł, zgodnie z załączoną listą płac?

Lista płac sporządzona za sierpień 2019 roku

Lp.

Lista płac

Sierpień 2019 roku

1.

Wynagrodzenie zasadnicze – z umowy o pracę

5.000,00

2.

Pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu choroby

-5.000,00

3.

Zasiłek chorobowy za 31 dni

4.458,42

4.

Kwota brutto do wypłaty

4.458,42

5.

Nieodpłatne świadczenie – samochód służbowy wykorzystywany w celach prywatnych

400,00

6.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

400,00

7.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

400,00

8.

Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownik: 9,76%

39,04

9.

Składka na ubezpieczenia rentowe pracownik: 1,5%

6,00

10.

Składka na ubezpieczenie chorobowe pracownik: 2,45%

9,80

11.

Razem składki ZUS pracownik

54,84

12.

Składki ZUS pracownika do odliczenia od dochodu

0,00

13.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

345,16

14.

Składka zdrowotna – 9%

31,06

15.

Część składki zdrowotnej do odliczenia z podatku – 7,75%

0,00

16.

Przychód

0,00

17.

Koszty uzyskania przychodu (111,25)

0,00

18.

Ulga podatkowa (46,33 zł) – pracownik złożył oświadczenie PIT-2

0,00

19.

Podstawa opodatkowania

0,00

20.

Zaliczka na podatek dochodowy – 18%

0,00

21.

Podatek do urzędu skarbowego

0,00

22.

Wynagrodzenie netto

4.372,52

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ